Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 5 augusti 2012

HERREN är konung! (John Newton, 1725-1807)

HERREN är konung! Han har klätt sig i höghet. HERREN har klätt sig och rustat sig med makt!
(Psaltaren 93:1 SFB)

HERREN är konung, folken darrar!
(Psaltaren 99:1 SFB)

Herren är konung! Han som en gång bar våra synder och lyfte våra sorger - sitter på härlighetens tron och utövar all makt i himlen och på jorden! Troner, furstar och makter, böjer sig inför Honom. Varje varelse och händelse är under Hans välde. Hans försyn går igenom och förestår alltet och är lika grundligt uppmärksam på varje del som om det bara fanns detta objekt i Hans synfält.

Från den högsta ärkeängel till den minsta myra eller fluga - allt är beroende av Honom för sin existens, sitt bevarande och sina krafter! Han styr var sparvarna ska bygga sina bon och finna sin föda. Han styr över nationers uppgång och fall; och böjer, med en oövervinnelig energi och osviklig vishet, alla händelser! Så att, när många försöker få ett annat resultat, sammanfaller och sammanträffar alla deras planer i att Hans heliga vilja fullbordas. Han tyglar med mäktig hand de ännu mer skräckinjagande försöken från mörkrets makter; och Satan med alla hans härar kan inte utöva sin elakhet en hårsmån bortom begränsningarna av Hans tillåtelser. Satan må härja - men han är en kedjad fiende.

Detta är Han, som är Återlösaren och Maken för Hans troende folk. Hur glada är inte de som det är Hans goda vilja att välsigna! Hur säkra är inte de som Han förpliktat Sig att skydda! Hur ärade och priviligerade är inte de som Han möjliggör och garanterar att ta Honom som vän och arvedel! Eftersom Han återlöst dem med Sitt eget blod - sätter Han ett högt värde på dem! Han ser dem som Sin skatt, Sina juveler! Han vaktar dem som Sin ögonsten. De ska inte sakna något; de behöver inte frukta! Hans öga är på dem i varje situation, Hans öra är öppet för deras böner, och Hans eviga armar är under dem för deras säkra stöd.

På jorden, leder Han deras steg, kontrollerar deras fiender och styr deras fördelningar till deras bästa! Medan, i himlen, Han för deras talan, bereder en plats för dem, och förmedlar ner till dem förfriskande försmaker av den härlighet som inom kort är deras!

HERREN är konung i evighet, din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!
(Psaltaren 146:10 SFB)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska