Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 3 mars 2013

Friköpande Kärlek! (James Smith, 1861)Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.
(Titusbrevet 2:14 SFB)

"Han har offrat sig själv för oss." Lägg märke till kontrasten mellan Han som offrade Sig själv - och de som Han offrade Sig själv för.

Han som offrade Sig själv, är ...
Guds unike Son
skapelsens upphov
universums uppehållare
ljusstyrkan av gudomlig ära
källan och målet för allting!
Han som utropades av profeten som "mäktig Gud, evig Fader, Fridsfursten."
Han som utropades av aposteln att Han är "Gud över alla, välsignad in i tidsåldrarna!"

"Han offrade sig själv för OSS." För OSS - som i bästa fall bara är skapelser, och mellan oss och vår Skapare kan det inte göras någon jämförelse. Men det var inte för oss bara som skapelser - utan för oss som usla, vidriga, obetydliga och totalt fördärvade varelser! Vi hade försämrat oss själva ända till Helvetet. Vår natur kunde inte vara värre, för "människohjärtat är det mest svekfulla av allt - och oförbätterligt ont!"

Den mest upphöjda, ärofyllde, och heliga varelsen i universum gav Sig själv för de mest vidriga, förorenade och degraderade av Hans skapelser!

O hur förstummande!

Men Han ställde upp frivilligt för oss, utan något tvång, och erbjöd sig att bli...
vår Ställföreträdare - att uppfylla lagen i vårt ställe
vårt Offer - att göra full blidkning för våra synder
vår Utlösen - att betala det fullgoda priset för vårt friköpande.

Han gick in för att bära den förtjänta lönen för våra synder i Sin egen kropp - för att lida allt som Guds oböjliga rättvisa kunde tillfoga vår Borgensman - och så ta bort våra synder för evigt, genom att offra Sig själv. Han gav . . .
Sin person - för våra personer
Sitt blod - som priset på vår friköpning
Sitt liv - för våra liv!

Han offrade hela Sig själv, gjorde och led allt som krävdes för att säkra vår befrielse från syndens förbannelse, och vår eviga räddning.

O häpnadsväckande nåd, från en nådefull Frälsare!

Han offrade Sig själv - så att Han rätt skulle kunna friköpa, betala lösen, eller befria oss - från syndens skuld, kraft och straffsrättsliga konsekvenser.

Han offrade Sig själv - för att sona för skulden, förstöra makten, och säkra oss från den eviga välförtjänta lönen av våra överträdelser.

Han gav Sig själv för att rena åt Sig själv, genom att helt sona för deras synder - ett särskilt folk
ett folk köpt för att bli Hans egendomsfolk
ett folk helgat, skilt från alla andra - att reserveras åt Honom själv
ett folk att bli Hans egna undersåtar - som Kung över Sion
ett folk att bli Hans egna soldater - som vår räddnings Anförare
ett folk att bli Hans egna slavar - som husets Herre
ett folk att bli Hans egna barn - som den evige Fadern!

"Han offrade Sig själv!" Jesu kärlek har ingen like. Av ren kärlek till oss som inte hade någon kärlek till Honom, eller aldrig skulle haft det - om det inte vore för att Han först älskade oss! Han offrade, inte bara Sin tid, Sitt arbete, Sin rikedom - utan Sig själv! Han gav hela Sin person som gudamänniskan, den inkarnerade Jehova!

"Han offrade Sig själv!" Detta var mer än som om Han hade gett tusen världar - för dessa kunde Han skapa med ett ord.

"Han offrade Sig själv" och inte bara för att leva för oss, eller arbeta för oss - utan även att dö för oss!

"Han offrade Sig själv" och inte för att dö någon lätt och hedersam död - utan den mest plågsamma, skamliga döden, som människan någonsin uppfunnit, eller som något skapat någonsin lidit!

O förunderliga kärlek!

O Jesus, aldrig, aldrig har det funnits en kärlek som din!


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska