Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 10 juni 2012

HIMLEN! (James Smith, 1858)

Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.
(Psaltaren 16:11)

HIMLEN! Vad är den?

Det är...
Guds boning
Frälsarens hem
vår Faders hus
ett ljuvligheternas paradis
ett tillbedjans tempel
och boningen för fullkomlig renhet och frid!

Där...
avslöjar Gud Sin härlighet
uppvisar Frälsaren Sin skönhet
utför änglarna sin tjänst
och de heliga är helt nöjda i sin Gud

I Himlen...
är synden bannlyst
fullkomnas heligheten
är livet en upprepad högtid
och dödligheten uppslukas i liv!

Från Himlen...
är all smärta bannlyst
är alla fiender uteslutna
och allt som vållar sorg stängs ute!

I Himlen...
besvaras alla våra böner
tillfredsställs alla våra begär
och alla våra behov tillgodoses.

Det finns ingen gråt, jämmer eller önskande.

I Himlen...
kommer vår kunskap vara fullkomlig
kommer vår glädje att förbli
kommer våra förnöjelser alltid vara nya.

I Himlen ska vi...
se Jesus
vara med Jesus
och vara som Jesus för evigt!

HIMLEN! Vilka är där?
Alla prövade och frestade Jesu efterföljare är där.
Alla tvivlande och fruktande lärjungar till Jesus är där.
Alla fattiga och föraktade troende är där.
Mängder, som känt sig fullständigt ovärdiga av en sådan härlighet, och som fruktat att de aldrig skulle nå stället - är där.

Alla som blev utvalda av Fadern
alla som blev återlösta av Sonen
och alla som helgades genom den Helige Ande - är där.

HIMLEN! Vad åtnjuter de där? Vem kan besvara denna fråga, förutom någon som varit där; och han skulle behöva ett nytt språk för att yttra, och nya bilder att likna Himlens glädjeämnen vid. De åtnjuter vila från sina besvär - och en full tillgång av allt de behöver. De åtnjuter fullkomlig tillfredsställelse, en fullhet av glädje, och njutning för evigt. De ser allt som de trott, får allt de hoppats på förverkligat, och besitter allt som de älskat. De har hälsa utan sjukdom; njutning utan smärta; och helighet utan synd. Alla sinnen är glada, all förmåga tas med nöje i bruk - och de är fullkomligt och evigt lyckliga!

O Himmel, i dig finns...
ingen frestande djävul
ingen snärjande värld
ingen inneboend föruttnelse
inga tvivel, rädslor eller farhågor!
Och bäst av allt, där finns ingen synd!

O Himmel, i dig ska jag se min Gud, ha min Frälsare, och åtnjuta den Helige Andes fullhet! O min Gud, i Himlen kommer jag att mättas, för jag kommer att vara hos Dig, tjäna och glädjas av Dig utan att bli trött eller upphöra.

HIMLEN! Vilka kommer ännu att komma till Himlen? Vilka? Ah, kanske många vi inte tänker så mycket om! Vi kommer att sakna många som vi förväntat oss finna där, och finna många som vi aldrig förväntat oss skulle nå det härliga stället!

Vilka kommer till Himlen? Den fattiga mannen som kämpar mot synd, sörjer över korruption, och avskyr sig själv inför Gud. Den fattiga kvinnan som suckar för att hon syndar, längtar efter fullkomlig helighet och klamrar sig fast vid Jesu kors. Ser du den fattiga själen på sina knän, som bekänner sina överträdelser, vädjar om frikännande, och söker nåd att helga sin natur - han kommer till Himlen. Ser du den ödmjuka kristne, som besöker de sjuka, visar korset för de som lider, och försöker lätta mänsklig misär av kärlek till Jesus - han kommer till Himlen. Ser du den söndagsskoleläraren, som efter en hård veckas arbete, alltid är på sin lektion, talar kärleksfulla ord i ömma toner för att vinna de små för Frälsaren - han kommer till Himlen. Ser du den predikanten som upphöjer Kristus i sin tjänst, ärar evangeliet i sitt liv, och sliter för själars födsel - han kommer till Himlen.

Himlen kommer befolkas av alla som tror på Jesus, älskar bröderna och tillber Gud i Ande och sanning. Det kommer finnas en oräknelig skara där, alla i djup tacksamhetsskuld till den fria barmhärtigheten, tvättade i Frälsarens blod, och helgade genom Andens nåd!

Läsare, det finns en väg - men bara en väg att komma till Himlen! Bara de som finns på den vägen kommer någonsin att nå dit! Du själv, kan vara inom en timme eller två, antingen i Himlen eller Helvetet - vet du vilket ställe? Om du plötsligt fick bud - vilket ställe skulle du komma till? Du har en Himmel att få, eller ett Helvete att utstå - i evighet! Vilket kommer det att bli? O om du var vis och verkligen skulle inse detta, att du skulle tänka över ditt slut!

Himlen med all dess härlighet eller Helvetet med alla dess fasor - måste bli din eviga arvedel! Om du föraktar Frälsaren, tar lätt på Evangeliet, och försummar Guds stora frälsning - då blir Helvetet, ett evigt Helvete, med all dess outsägliga fasor din arvedel!

Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.
(1 Korintierbrevet 2:9)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska