Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 26 november 2013

Hur Man Hittar en Bra Kyrka (Todd Friel)

Todd Friel har skrivit ner nästan 25 frågor som kan komma att spara dig många söndagar. (Översatt, här är originalet)

Letar du efter en bra kyrka? Välkommen till klubben. Kyrkoshoppande kan vara en lång och smärtsam process. För att korta ned ditt sökande, ring kyrkans pastor innan du besöker och ställ följande frågor. Detta kan spara dig många söndagar.


1. Vad är människans största problem, synd eller självförtroende?
Kyrkor inriktade på folks begär och sökarvänliga kyrkor lägger vikt vid människans sår och problem. Bibeln säger att människans största problem är synd.

2. Vad måste man göra för att få evigt liv?
Omvänd dig och tro är det bibliska svaret. Om ordet "omvänd dig" aldrig används, tacka för dig.

3. Hur framför ni frälsningsbudskapet?
Be pastorn att beskriva exakt vad han säger. Uppmuntrar han folk att bara be en bön? Säger han till folk att bjuda in Jesus i deras hjärtan?
Frälsningsbudskapet bör innehålla: Guds helighet, människans syndfullhet, Guds gensvar (helvetet), Guds godhet (Jesus på ett kors), människans gensvar (omvändelse och tro).

4. Hur svårt är det att bli en kristen?
Formeln är enkel, att göra det är det inte. Det är inte lätt att tro.

5. Hur ofta talar ni om synd, rättfärdighet och dom?
Jämvikt är nyckeln. Detta bör inte vara den enda tyngdpunkten, men det bör vara en återkommande tyngdpunkt.

6. Hur känslig är er kyrka för sökare?
Det är o.k. för en kyrka att vara "sökarmedveten" men sökarkänslig betyder att de riktar sig mot sökare och inte de frälsta.

7. Vilka har ni kyrkan för, sökare eller medlemmar?
"Både ock" är inte acceptabelt. Kyrkan bör vara för medlemmar och de ofrälsta är välkomna att sitta med.

8. Tonar ni ner era predikningar?
Om han säger ja, försöker han nog inte avvänja sina medlemmar från mjölk till fast föda. Svar som "Vi försöker göra våra predikningar åtkomliga för alla" är predikningar som inte är matnyttiga.

9. Hur blandar ni tema- vs. utläggande predikningar?
Temapredikningar är väl bra, men om en pastor aldrig eller sällan predikar vers för vers så kommer du att lära dig från pastorn och inte Guds Ord

10. Lägger era predikningar tyngd på teologi eller är de bara relevanta?
Alla bör säga att deras predikningar är relevanta, vad du söker efter är om de lär ut teologi.

11. Beskriv era ungdomsprogram
Om lek och skoj är den största (och vanligtvis första) tyngdpunkten, har man ett ungdomsprogram som försöker tävla med MTV.

12. Beskriv era evangelisationsprogram
Godta inte bara "Vi har en evangelisationskomitté." Gräv. Vill de frälsa själar på allvar?

13. Vilken modell för kyrkotillväxt följer ni?
Förhoppningsvis ingen alls. Kyrkor bör sträcka ut en hand till de förlorade, men kyrkor som anslutits till nya kyrkotillväxtmodeller tenderar att följa människors moderna idéer snarare än Bibeln.

14. Hur mycket ger ni till mission och svält?
Än en gång avslöjar detta kyrkans hjärta. Medan de flesta kyrkor ger till missionen, betraktar många aldrig de fattiga.

15. Tror ni att Bibeln inte innehåller några fel eller motsägelser?
Ingen tvetydighet tillåten här.

16. Tror ni på en bokstavlig 6-dagars skapelse?
Det gjorde Jesus (Matt 19:4)

17. Tror ni på ett bokstavligt helvete och evigt straff?
Det gjorde Jesus (Matt 25)

18. När ni delar nattvarden, lägger ni vikt vid självrannsakelse?
Det gjorde Paulus (1 Kor 11:27-32)

19. Kan en person som lever i en ihållande syndig livsstil ärva evigt liv?
Syndare kan ju bli förlåtna, men de som lever ut synd kan inte ärva evigt liv (1 Joh 3:8-9)

20. Utövar er kyrka församlingstukt?
Paulus sa att vi borde det (1 Kor 5)

21. Får söndagsskolelärare och ungdomsvolontärer fylla i en blankett med frågor om kärnan i deras tro och frälsning, eller tas alla frivilliga emot på grund av brist?

22. Vad är absolut nödvändigt att tro?
Fader, Son, Helig Ande, Frälsning genom tron allena, Skriftens ofelbarhet.

24. Har ni ett kors i er kyrksal?
Många tar bort det eftersom de är rädda för att det ska stöta bort sökare. De bör fröjdas i korset.
Jag har viss reservation för sista frågan. Att ha ett kors i kyrksalen är inte med i Bibeln, så därför ser jag inte det som en nödvändighet. Men det beror på motivet bakom, om man tar bort det för att man är rädd för att korset är stötande, så är det ju fel. Korset ska vara stötande! (1 Kor 1:17-24)
Se även:
När man bör lämna en kyrka?
Avgörande faktorer i att leta ny kyrka
Varför jag Lämnade "församlingen"