Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 2 november 2013

Är jorden/skapelsen gammal eller ung enligt Bibeln?

Det finns olika uppfattningar bland kristna i frågan, men Bibeln är mycket tydlig med att jorden är ung:

1. Bibeln är tydlig med att Gud skapade världen på 6 dagar (och vilade på den sjunde)
Första Moseboken 1:1-2:3 (Svenska Folkbibeln, SFB. Betoningar tillagda):

[Dag 1:] I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

[Dag 2:] Gud sade: "Varde mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten!" Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Gud kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen.

[Dag 3:] Gud sade: "Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats så att det torra blir synligt." Och det skedde så. Gud kallade det torra land, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: "Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp på jorden." Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den tredje dagen.

[Dag 4:] Gud sade: "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!" De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden." Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.

[Dag 5:] Gud sade: "Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden under himlavalvet." Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag, likaså alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sade: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll vattnet i haven. Också fåglarna skall föröka sig på jorden." Och det blev afton och det blev morgon. Det var den femte dagen.

[Dag 6:] Gud sade: "Jorden skall frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag." Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!" Och Gud sade: "Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta skall ni ha till föda. Men åt alla djur på jorden, åt alla fåglar under himlen och åt allt som krälar på jorden, åt allt som har liv ger jag alla gröna örter till föda." Och det skedde så. Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara.

[Dag 7:] På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.

Detta är en berättande text, som ska förstås bokstavligt. Det finns inga tecken på att det är poesi eller ska förstås symboliskt, tvärt om är det en berättande text som rättframt, "rakt upp-och ner," syftar till att berätta om hur det gick till när Gud skapade världen.

Notera även de många gånger det står att "Gud sade". Antingen så sade Han det, eller så sade Han det inte. Om Han inte sade det, så menar man att texten ljuger och att vi inte kan lita på vad Gud säger, eller sägs, säga. Kopplingen till ormen är då tydlig: "Har Gud verkligen sagt...?" Vi kan inte lita på om Bibelns utsagor egentligen är sanna, om den redan i första kapitlet har så fel.

Inget "glapp" ("gap theory") nämns, varje stycke är för varje dag och avslutas med det var den X dagen. Det första som står sker på första dagen. Sedan det som sker på andra, osv.

Dag betyder: dag.
 • Vissa påstår att ordet för dag, יום [yom] på hebreiska kan betyda "tid," eller vara symboliskt för en längre tidsperiod. Detta påstående är felaktigt. I vissa sammanhang och uttryck används däremot ordet precis som i svenskan och engelskan, som i uttryck som "en vacker dag," eller "back in the day." Det har inget med att göra med att förstå hebreiska eller ej utan mer att förstå fraser och uttryck som vanligt. I sammanhanget i fråga finns ingen anledning att se dem som speciella fraser som skulle tyda på att "dag" skulle betyda något annat än en bokstavlig dag. Tvärtom, uttrycks det än mer tydligt att det rör sig om 24-timmars perioder, med att det står just Och det blev afton och det blev morgon. Det var den X dagen.
 • När Gud ger sabbatsbudet till folket, om att de ska arbeta i 6 dagar och vila på den 7:e hänvisar Han också till skapelsen, där Gud gjorde samma sak, arbetade (skapade) i 6 dagar, och vilade på den 7:e.
  Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.
  (2 Moseboken 20:8-11 SFB)
  Detta visar också att det är bokstavliga 24-timmars dagar. Annars faller hela argumentet som Gud gör. Om det gällde symboliska dagar, så hade de ju fått arbeta och vila under symboliska dagar också. Och vi vet ju hur det blir med det... Jag har inte hört någon som påstår något sådant som att veckan skulle bestå av 7 symboliska dagar.

Jesus visste att det var bokstavliga dagar
Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."
(Matteusevangeliet 19:4-6 SFB)

Här hänvisar Jesus rent av till 1 Mos 2:24 och säger att detta var en del av vad som hände i begynnelsen. Men om Jesus visste att dagarna var symboliska och är längre tidsepoker som gått från begynnelsen i 1 Mos 1:1 så hade Han inte nämnt begynnelsen.

2. Bibeln talar om tydligt, med siffror, att det har gått ca 6000 år sedan Adam skapades den 6:e dagen.
Vad kan vara tydligare än siffror? Det står i släkttavlorna, med exakta siffror, exakt hur gamla alla blev och hur gamla de var när de fick barn. Adam skapades på 6:e dagen. När han var 130 år, alltså 130 år senare fick han Set (5 Mos 1:3) Set var 105 år när han fick Enos (v6.) Det blir alltså 130+105=235. Enos fick Kenan när han var 90 år (v9.) Alltså 235+90=325. Och så fortsätter man räkna så. Tack vare alla släkttavlor som finns genom Bibeln kan man på detta sätt räkna ut att det var ca 4000 år mellan Adams skapelse och Jesu födelse. Och i år är (i skrivande stund) 2013 e Kr, dvs "efter Kristus", efter Jesu födelse. Det blir ca 6000 år.

Slutsats: Jorden/skapelsen/universum är ca 6000 år gammal, enligt Bibeln. Alltså "ung" - i jämförelse med andra uppfattningar.Invändningar:

Vetenskapen säger att universum är 13,8 miljarder år, jorden 4,54 miljarder år.
Svar: Denna invändning är irrelevant då frågan var hur gammalt det var enligt Bibeln, inte enligt vetenskapen.

 • Följd-invändning: Vetenskapen har alltså motbevisat Bibeln
  • Svar 1: Vetenskap måste först utgå ifrån Bibeln, och kan därför inte motbevisa Bibeln utan att samtidigt motsäga sig själv. Vetenskap förutsätter att logikens lagar finns och att naturlagarna är konstanta, och att tillvaron är begriplig och tillgänglig för mänskligt förnuft. Utan dessa finns ingen grund för vetenskapen. Det är endast den bibliska världsbilden, det faktum att Bibeln är sann, som kan ge skäl till dessa förutsättningar för begriplighet och vetenskap: Gud har skapat världen, logik existerar, naturlagarna existerar och kommer från Gud, och Han har skapat människan särskilt med intellekt för att kunna förstå och utforska skapelsen. Att säga att man vetenskapligt motbevisat Bibeln, är att såga av den gren man själv sitter på. Vetenskapen kan alltså inte motbevisa Bibeln.
  • Svar 2: Det man oftast kallar vetenskap är de nu rådande uppfattningarna, slutsatserna som gjorts hittills, utifrån människors observationer. Människan är samtidigt fallen och kan missta sig i sina observationer och/eller slutsatser från dessa observationer. Därför ändras ofta vetenskapen, vilket den ska göra. Någon annan gång kanske någon kollar vetenskapens siffror om universums och jordens ålder jag skrivit här i inlägget och ser att de inte stämmer. Detta är för att vetenskapsmännen ändrat sig sedan jag skrev inlägget. De flesta forskare är icke-troende, "blinda" och deras observationer och slutsatser blir därefter. Man ska inte tro på människors vetenskap när den går emot Guds Ord, Bibeln, som tydligt talar om för oss hur gammalt universum och jorden är.

Kristna och teologer har olika uppfattningar i frågan.
 • Svar 1: Denna invändning är irrelevant, då frågan var hur det är enligt Bibeln, inte enligt kristna och teologer.
 • Svar 2: Ibland tänker en del kristna och teologer sig inte riktigt för och får sina uppfattningar p g a vad vetenskapen säger, utan att se till att det motsägs av Bibeln, som ska vara varje sann kristens högsta auktoritet. Se svaren på invändningarna ovan.


Kuriosa
Judiska/hebreiska kalendern börjar just från skapelsen, och menar att den ägde rum 1 oktober år 3761 f.Kr och att det är exakt år 5774.

När jag räknade på åldrarna såg jag att Noa fortfarande levde samtidigt med Abraham. Noa levde 350 år efter syndafloden, och Abraham föddes 290 år efter floden.