Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 29 april 2012

En Läglig Anvisning (James Smith, 1860)

När vi kristna går framåt i livet, och får veta mer om den mänskliga naturen, och frestelsens kraft, desto mer bör vi ägna oss åt ungdomarna, och desto mer brådskande bör vi söka deras räddning. Det är en underbar syn att se äldre kristna försöka få unga människor till Frälsaren. Och detta bör vi ofta få se - för de känner till kraften i ungdomens begär, världens dragningskraft, satanskt inflytande, hjärtats bedräglighet och den odödliga själens värde!

Äldre vänner, känner ni och handlar ni som ni bör för de unga? Gör ni allt ni kan för att rycka dem som brännjärn från elden?

Salomo var en gammal man när han skrev Predikaren, och i denna bok visar han stor omtanke för de unga. Om och om igen tilltalar han dem på olika sätt, men med vilken rörande och fin ironi, talar han till dem på ett ställe: "Gläd dig, du yngling, i din ungdom, låt ditt hjärta glädjas i din ungdoms dagar. Vandra ditt hjärtas vägar, följ det dina ögon ser. MEN VET att för allt detta kommer Gud att döma dig!" Predikaren 11:9

Ungdomens vana. Han är glad i sin ungdom, i sin fysiska styrka, personliga tilldragningar, och nyvunnen frihet. Då han känner sig stark, skjuter han domens dag långt framför sig. Fåfäng om sin person, är han stolt över sitt utseende och förmågor. Fri från hemmets koppel, tar han bort selen från sina begärs nacke. Hans hjärta hejar på honom, och driver honom framåt i jakten på dårskap! Han går på sitt hjärtas väg - som alltid är ond. Han känner inte till villfarelsens krafter. Därför förleds han av de korrupta principer som verkar inom det. Han söver ner sitt samvete, eller tvingar det med våld att vara tyst.

Sedan ger han efter för världens lockande inflytande. Och när han gör så, frestar Satan honom att fortsätta längre och längre - och planerar hans eviga fördömelse!

Han gör vad han tycker är bäst i sina egna ögon - han låter dem vilseleda honom. Han går efter vad han ser, inte efter Guds Ord. Han leds bort av utseenden och föraktar de gudfruktigas råd och förebild. Han vägrar att lyssna eller ledas av föräldrarnas råd. Han föraktar eller ringaktar predikantens förmaning, och vill vara sin egen lag. Han väljer fåfänga människor som kamrater och följer dårarnas förebilder!

Låt oss nu lyssna på Predikantens Anvisningar. "Gläd dig, du yngling, i din ungdom, låt ditt hjärta glädjas i din ungdoms dagar. Vandra ditt hjärtas vägar, följ det dina ögon ser. MEN VET att för allt detta kommer Gud att döma dig!"

Ta din egen bana - om du bestämt dig.

Gå på den väg du föredrar - om du tycker det är bäst.

Förbli på vägen du valt.

MEN VET att det finns ett slut på din bana - och det slutet är domen!

Domens dag är fastställd - och är alltså ett faktum.

Domaren står vid dörren - och är alltså nära.

De döda, små och stora, ska stå inför Gud - den är alltså allmän.

Var och en av oss ska avlägga sin räkenskap inför Gud - den är alltså personlig.

Innan denna yttersta dom, kommer alla folkslag att bli samlade - den kommer alltså bli öppen och offentlig.

Gud kommer döma i rättvisa och rättrådighet - den kommer alltså vara rättfärdig.

Det kommer bli en stor dag, den yttersta dagen - och kommer alltså bli slutgiltig.

"MEN VET att för allt detta, kommer Gud att döma dig!"

Du kommer inte att kunna komma undan!

Du kommer inte att bli förbisedd eller glömd!

Du kommer bli personligen framropad, och det kommer inte gå att undvika!

Döden kommer att gripa och kasta dig i fängelse. Därifrån kommer änglarna föra ut dig, och Jesus kommer att döma dig! Ty "han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det!" Apg 17:31

Unge man! Unga kvinna! Till dig har detta ord av allvarlig förmaning sänts! Se hur många unga människor som kallas bort av döden! Dödliga sjukdomar och olyckor - hur vanliga. Plötslig död - hur ofta förekommande. Det är väldigt sannolikt att Gud snart kanske kallar på DIG! Hur nödvändigt då att du är redo, för döden ger ofta bara en kort notis - eller ingen notis! Gud...
-varnar dig genom Sin försyn
-Han leder dig i Sitt Ord
-Han bjuder in dig genom Sina tjänare
och Han kommer att döma dig genom Sin Son!

Så när du än frestas att hänge dig åt något oheligt nöje eller handling, kom ihåg dessa ord: "MEN VET att för allt detta kommer Gud att döma dig!"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska