Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 22 april 2012

Jesus och syndaren (James Smith, 1860)

Allt som Jesus gör för förlorade syndare - gör Han fritt, av rent förbarmande, godhet och kärlek.

Ändå letar vi alltid efter något i oss själva för att bli uppmuntrade! Å andra sidan tenderar vi att se på någon synd vi begått, som gör oss modfällda. När vi egentligen bara bör se till Jesus. Nu vill jag, under några minuter, fästa ditt sinnes öga på vad Jesus gör för syndare - hur Han handlar gentemot dem just nu.

Jesus kallar syndaren. Han säger: "Kom till Mig. Kom, precis som du är. Kom, denna stund. Kom, för allt du behöver. Kom, för allt du önskar. Kom, och bli räddad. Kom, och jag ska mätta dig. Kom, och anförtro alla dina bekymmer åt Mig, så ska jag göra så att allt som händer, samverkar till ditt goda."

Jesus tar emot syndaren när hon kommer. Han tar emot varje syndare, hur usel, vidrig och ovärdig hon än är! Han tar emot syndaren med nåd - och förlåter varje synd, efterskänker och glömmer allt som hon gjort fel, och behandlar henne med yttersta vänlighet.

Jesus renar syndaren. I springbrunnen av Hans dyrbara blod, och i tvättkaret av Hans heliga Ord - renar Han från skuld och befläckelse, anpassar henne till helig tjänst på jorden, och för heligare tjänst i himlen. Inte heller finns det något sätt att bli av med skulden förutom genom Hans blod; inte heller av orenhet, förutom genom Hans Ande som samverkar med Hans Ord!

Jesus kläder syndaren. Renad från skuld och smuts, ikläds vi Hans frälsningskläder, och täcks av Hans rättfärdighets mantel. Allt som behövs för vårt ärofulla framträdande i himlen bland de förhärligade, ser Han till att skaffa.

De som förtröstar på Honom, blir helt närda av Honom. Jesus föder syndaren. Hans kött och blod blir vår dagliga föda. Vi kan inte mer leva och vara friska, utan att ta in mat för kroppen, än vi kan leva och vara lyckliga utan ljuvlig och ofta förekommande näring från Kristus. Det finns i den förnyade själen, ett sug efter Kristus, och det mättas aldrig, om det inte får få upp ögonen för Hans närvaro, begrunda Hans ord, eller tröstas med Hans kärlek.

Jesus anställer syndaren. Efter att ha kallat, tagit emot, renat, klätt och närt henne, sätter Han henne i ARBETE. Han ger henne ett kors att bära, och en tomt i Sin vingård att bruka. Han sänder henne att tala till andra om Hans nåd, och att visa för andra Hans humör och sinnelag. Han sänder henne till den fattiga änkans stuga, till den sjuke mannens kammare, och till den okunniga själens hem, och säger "Föd dem åt Mig; trösta dem åt Mig; och lär dem åt Mig!"

Jesus tröstar syndaren. Ja, när hon är deprimerad och modfälld, när hon är låg och nedslagen. Han tröstar genom någon viss försyn, genom någon lämplig del av Sitt Ord, genom råd från någon vän, eller genom Sin Andes ljuva viskningar.

Jesus försäkrar syndaren. Försäkrar henne om Hans kärlek till henne, om ett frälsande intresse i Hans fullbordade verk, och om åtkomst till himmelska gårdar! När Jesus försäkrar oss - försvinner våra tvivel och farhågor, vår otro förstörs, och våra själar fylls med frid och glädje.

Jesus besöker syndaren. Han säger: "Jag ska komma till honom." Och Han kommer, och tar med Sig behagligt ljus, dyrbara frukter, och glädje och frid. Han säger "Jag ska komma och äta med honom, och han med Mig." Och han drar in honom i en så ljuvlig, nära och kär gemenskap med Sig själv - så att ingen påkostad måltid, inget trevligt sällskap, kan jämföras med den.

Jesus återställer syndaren. För hur förvånande det än kan låta, är det ändå sant att vi är benägna att förirra oss!
Vi lämnar ljuset för mörkret!
Vi lämnar välstånd för fattigdom!
Vi lämnar glädje för sorg!
Vi lämnar ett paradis för en öken!
Och efter att ha förirrat oss, skulle vi aldrig hitta tillbaka, om Han inte kommit efter oss! Men, välsignat vare Hans heliga namn - han kommer efter oss! Och då återställer Han våra själar, och föder oss åter på gröna ängar, och får oss att ligga ned vid de stilla vattnen!

Jesus tillrättavisar syndaren. Även om Han skonar oss som personer, skonar Han aldrig våra synder! Han hemsöker våra överträdelser med käppen, och våra brott med piskrapp! Hans tillrättavisningar är ofta skarpa. Huggande överbevisning, tunga förluster, svåra prövningar, förbryllande bekymmer, kroppslig sjukdom, och smärtsamma förluster - är några av de KÄPPAR som Han tar till. Men hur många och tunga Hans slag än är - är de lättare än vår skuld, och färre än våra synder! Han handlar med oss som med söner. Han tuktar oss för vår vinning, och för att göra oss delaktiga i Hans helighet!

Jesus förhärligar syndaren. Förhärligar henne med Sig själv - och skänker henne en evig vikt av härlighet! Vad det är att bli förhärligad vet vi inte fullt ut. Åtminstone är det att bli befriad från allt som är syndigt, smärtsamt och nedbrytande, och till att bli utrustad med allt som är ljust, vackert och välsignat. Det är att göras så lik Jesus som möjligt, och att vara hos Honom där Han är för evigt!

O förunderliga nåd, hos en förunderlig Frälsare!

Troende, denna dyrbare Frälsare är din!

Kommer du inte att älska Honom då?

Kommer du inte vittna om kraften och ljuvheten i Hans kärlek, om glädjen och lyckan som finns i Hans vägar?

Kommer du inte iaktta Hans stadgar och hålla Hans lagar?

Kommer du inte komma ut ur världen, som är befolkad av Hans fiender, och bli avskild åt Honom? Kan du beblanda dig med de köttsliga och vanliga platserna för världslig unerhållning? Måste du gå till världen för att bli förnöjd och underhållen?

Se upp för hur du sårar din dyrbare Frälsares älskande hjärta!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska