Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 5 februari 2012

Fastän du är en mask! (John MacDuff, 1818-1895)

Frukta därför inte, du mask Jakob, ni Israels män. Jag hjälper dig, säger HERREN. Israels Helige är din återlösare.
(Jesaja 41:14 SFB)

"Mask Jakob!" Villken svaghet, betydelselöshet, ovärdighet! Ända är det denna hjälplösa, krälande "mask," som upptar Guds tankar - får Hans medkänsla och har försäkran om Hans allsmäktiga hjälp!

Du som är troende, må vara nedslagen, med en stor kamp i lidande, eller skälver under en känsla av din egen ovärdighet och skuld - du sörjer över . . .
    hur kall din tro är
    hur ljummen din kärlek är
    hur ofta du glider tillbaka
    hur ojämna dina bästa avsikter är
    hur klena dina bästa tjänster är
din Gud drar sig nära dig - Han minns att även om du är en mask - är du ändå "mask Jakob" - Hans egen älskade, förbundne; och Han talar om för dig vad Han har för tankar om dig. "Fridens tankar och inte ofärdens."

Märk Hans tröstande budskap: "Frukta inte!" Märk Hans löfte: "Jag hjälper dig!" Garantin Han ger dig för att detta löfte ska uppfyllas, är Hans eget stora namn: "Säger HERREN. Israels Helige är din återlösare."

"Jag hjälper dig!" Ja, du fattiga, svaga, darrande. "Jehova", "din Återlösare", "Israels Helige" - med andra ord, Allsmakt, Kärlek och Rättfärdighet, har alla gått ombord på din sida, och gått i pant för din frälsning!

Han älskar att dra Sig nära Sitt folk när deras svaghet är som mest extrem. "Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka." En människa skulle göra så. En människa skulle ofta krossa masken som vrider sig på marken, under sina fötter - avvisa den ångerfulle och darrande; men Han vars tankar inte är som våra tankar, säger: "Inte heller jag dömer dig!"

Oavsett om det är min tur att gå i Herren Guds kraft. "Jag hjälper dig!" räcker för alla nuvarande akutfall; och all ovisshet i en oprövad och kanske mörk framtid. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till HERREN, sin Gud.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska