Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 20 april 2009

Inte SÅ dum artikel!

Gjorde en google-sökning om något helt annat och snubblade över en artikel i SvD
Bibeln - ett krävande rättesnöre där Lisbeth Pipping (författare, forskare, föreläsare och mamma, Alingsås) berättar om en gång (det verkar vara nyligen) som hon läste i Bibeln med sin dotter.

Det blir en otrolig bläddring, måste jag påstå. Hon lyckas slå upp 3 Mosebok kapitel 18 och läsa den särskilda versen 22 som framställer homosexuellt beteende som avskyvärt. Sedan bläddrar hon lite slumpmässigt TILLBAKA till 2 Mosebok kap 21 och lyckas direkt - utan att titta på någon av verserna runt omkring - zooma in på vers 7 som fastslår vad som gäller om man säljer sin dotter som slavinna. Sedan läser de en bra bit - som kristen skäms jag för såhär mycket har jag aldrig impulsläst Bibeln - ända till 3 Mosebok, igen, kapitel 15, verserna 19-29, där de stannar upp! och läser att man blir oren om man kommer nära en kvinna som har mens. Sedan riktar de in sig på 3 Mos 25:45-46, och bläddrar ånyo TILLBAKA hela vägen till 2 Mos 35:12 (som inte verkade ha varit något problem förut)... så är det. Eller så hade hon en lista med dumma bibelcitat som hon väntat att få slå upp med sina barn, eller så är själva storyn bara en ursäkt för att få plagiera denna lista.

Först vill jag säga. Det är inte dåligt att göra såhär. Det är bra att titta i Guds Lag och jämföra sig med den. Det är det som är själva syftet med att Gud givit oss sin Lag. Det är som en spegel, som vi ska titta i för att se hur smutsiga vi är. För att se vilka onda, oförbätterliga lagbrytare vi är i Guds ögon, för att se hur arg Gud är på oss, att Han är en rättvis Domare som inte släpper loss brottslingar, hur mycket de än bönar och ber om förlåtelse, krälar i stoftet, eller mutar Honom med goda eller religiösa gärningar. Att Gud inte drar sig för att döda en människa. Inte bara det utan också kasta henne i helvetets brinnande sjö, där hon kommer att torteras för alltid utan någon vila. Det desperata behov vi är i av att någon betalar vår böter, så att vi lagligen kan frikännas!

Dock ser vissa människor på Lagen, och som jag ser i denna artikel, och kommer ut med fel slutsats. Istället för att böja sig under Sanningen, och erkänna sig som onda syndare, går de in i förnekelse. De gillar inte vad som står, alltså kan det inte vara sant. Detta följer dock inte logik; bara för att man ogillar något, betyder inte detta att det inte är sant eller inte existerar. Det är alltså, som aposteln skrivit, att man i orättfärdighet undertrycker sanningen. Av skilda orsaker gillar man inte vad som står. Det är hårt, man älskar sin synd, man vill inte omvända sig, man vill inte se sig själv som ond. Men de gör bara sin situation ännu värre, för Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. (Romarbrevet 1:18)

Så, var beredd att se Sanningen i vitögat - evigheten står på spel, och det är i kärlek till dig som läser detta, som jag vädjar till dig! är du en god människa, eller en ond syndare? testa dig i Guds eget godhetstest!

Nu har jag tänkt att vi ska sätta oss ner och titta på dessa bibelverser. Inte göra som andra, och som jag själv gjorde förr, snabbt vifta bort dem med "de är tagna ur sitt sammanhang" eller "de gäller inte längre, för nu har vi Jesus!" Även om dessa påståenden kanske inte nödvändigtvis är felaktiga, tror jag att man behöver förklara ingående, varför, på vilket sätt, och detta måste givetvis ha sin grund i Bibeln själv, dvs "tolka skrift med skrift".

Vi börjar då med att förklara sammanhanget. Inte bara "de är tagna ur sitt sammanhang", utan också förklara:

Gammaltestamentliga Lagen (Torah) består av
1. Moralundervisning för alla (t. ex. de tio budorden (förutom sabbatsbudet), och varvas med de två andra genom Torah)
2. Lagar inom förbundet mellan Gud och israeliterna
a. Rituella eller ceremoniella lagar (t.ex. 3 Mos 15:19-29)
b. Landet Israels civila lagar (bl. a. domar och bestraffningar som Israel som rättsstat skulle utfärda)

1. Moralundervisningen är för oss alla. Den visar Guds standard på rättfärdighet och godhet, Han skall en dag döma världen med rättfärdighet (Apg 17:31). Den ger oss kunskap om synd, och vårt behov av frälsning, som redan sagts ovan. det var först genom lagen jag lärde känna synden. (Rom 7:7) synd är brott mot lagen. (1 Joh 3:4) Och vi som omvänt oss och är kristna lyder, inte av rädsla för straff, utan av kärlek och tacksamhet till Gud som varit så god att frälsa oss trots att vi inte förtjänar det alls, i Den Helige Andes Kraft, för att vi vet att den är god. Den överrenstämmer med alla människors samvete (se Rom 2:15) i de flesta fall, men våra samveten är också skadade och håller inte alltid med Gud. Särskilt inte de lagarna om att älska Gud med allt vi har och tillbe Honom, osv.

2. Rituella och civila lagarna, (de jordiska) löftena och straffen, anges inte som gällande alla människor över hela världen eller någonting utefter vilket Gud ska döma världen. Dessa bud gäller endast dem som är i dess förbund - Israel. Främst kan man se detta bara av det faktum att lagarna börjar med säg till Israels barn.

Och detta är det förbund mellan mig [Gud] och dig [Abraham] och dina efterkommande som ni skall hålla: Alla av manligt kön hos er skall omskäras (Första Moseboken 17:10).

Paulus visar också detta då han varnar de kristna galaterna för att omskära sig och gå med i förbundet: om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er ... var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen ... (ur Galaterbrevet 5).

Kristna och andra som inte är omskurna och med i det förbundet är alltså inte skyldiga att hålla "hela Lagen". De bud som gäller för alla människor, de moraliska buden, uppges som gällande för alla människor på andraa ställen i Skriften (se punkt 1 ovan). 

a. Rituella eller ceremoniella lagarna talar om högtider och offer, undervisar symboliskt olika saker, framför allt förkunnar de den kommande Messias' lidande och död som offer för våra synder (se Hebreerbrevet 9 t.ex.).

b. Den civila lagen undervisar oss om Guds åsikter, hans karaktär, straff för synd och olydnad, välsignelse för tro och lydnad etc:

Exempel på hur dessa distinktioner ter sig i Torah:
i. 2 Mos 26:1 Den som rövar bort en människa skall straffas med döden, vare sig han sedan säljer den han rövat bort eller denna blir funnen hos honom. Är en civil lag eftersom den innehåller ett straff, men också en morallag då den lär oss att Gud tycker det är fel, och hur fel Han tycker att det är med tanke på straffet som följer, att röva bort en människa.

ii. 3 Mos 20:2 Om någon av Israels barn eller av främlingarna som bor i Israel ger någon av sina avkomlingar åt Molok, skall han straffas med döden. Folket i landet skall stena honom. Molok var en avgud man offrade sina barn till, avguden finns inte längre, straffet var landet Israels lag, texten lär oss att Gud inte gillar att man offrar små barn.

De rituella kommer vi till senare när vi går igenom bibelverserna från artikeln; nu till nästa: att inte lagarna gäller nu när vi har Jesus.

Ja, vi har väl kanske redan svarat på frågan om varför den civila och rituella lagen inte gäller oss; vi är inte omskurna. Men jag väljer att svara bara med bibelverser, för det är ju den bibliska saken att göra:

Omskärelsen är visserligen till nytta, om du håller lagen. Men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren.
(Romarbrevet 2:25)


om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er ... var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen ... Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.
(ur Galaterbrevet 5)


Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter.[Femte Moseboken 27:26] Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom "den rättfärdige skall leva av tro" [Habackuk 2:4]. Men lagen säger inte "av tro", utan den som håller dessa bud skall leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: ”Förbannad är var och en som är upphängd på trä.”[Femte Moseboken 21:23](Galaterbrevet 3:10-13)


Här visas att Jesus befriat oss från Lagens krav, vi som är oomskurna från morallagen, och de omskurna kristna, t. ex. messianska judar (i början var de flesta kristna judar), från hela Lagen. Vi måste inte längre följa den, för att uppfylla Guds krav på rättfärdighet (som om att någon kunde följa den). Och vi kommer till himlen när vi dör.

Nu tittar vi på bibelverserna som tas upp. Är de dumma? Till hjälp tar jag även min John MacArthur Study Bible:

Tredje Mosebok 18:22
Kapitel 18 undervisar om diverse omoraliska relationer. Lär oss bland annat, mycket riktigt, att homosex är avskyvärt i Guds ögon.

Det gör dottern fundersam och ledsen. Hon tycker inte att de homosexuella hon känner är avskyvärda.

Avskyvärdhet är inte begränsat endast till homosexuella. All synd är avskyvärd. Anledningen till att vi inte finner alla andra avskyvärda, är för att vi själva är det. Vi jämför med fel måttstock. Vi skall inte jämföra andra med oss själva, eller oss själva med andra; utan med Guds måttstock: perfektion.

Andra Mosebok 21:7
Tagen ur sammanhanget, vv. 2-11

Slavlagen garanterade frihet efter en specificerad period på 6 år om inte slaven själv valde permanent slaveri - säger en del om vad för sorts "slaveri" detta var - detta skulle inte vara ett slaveri i övergreppssammanhang utan i kärlek. Varje permanent, ofrivilligt slaveri för en hebreisk slav till en hebreisk herre var uppenbarligen inte att eftertrakta för Israelitsamhället och var okänt i Israel (3 Mos 25:39-55). Bestämmelser gjordes också för att försäkra att kvinnliga slavar behandlades tillbörligt, så att de inte avsiktligt skulle lämnas utblottade på grund av olovliga åtgärder från deras herres sida.

Tredje Mosebok 15:19–29 om mens.
Sammanhanget är hela kapitel 15, både män och kvinnor och deras olika kroppsvätskor identifieras och ges föreskriven behandling. I alla dessa instruktioner visade Gud Israeliterna att de måste ha en djup vördnad för heliga ting; och inget passade bättre för detta att utestänga från tabernaklet alla som orenats av någon sorts orenhet, rituell såväl som naturlig, fysisk såväl somandlig. För att utmärka sitt folk att vandra inför Honom i helighet, ville han att de var helt rena och lät dem inte komma inför Honom då de besudlats, inte ens av ofrivilliga eller hemliga orenheter. Och när man betänker att Gud tränade ett folk att leva i Hans närvaro, blir det uppenbart att dessa stadgar för bevarandet av personlig renhet, inte var alltför bindande eller obetydliga, då de pekar på nödvändigheten av renhet i hjärtat.

Tredje Mosebok 25:45–46
vv. 44-46 dessa slavar var bl a folk som Israel antingen skulle driva ut eller förinta, d. v. s. slaveri var en human valmöjlighet.

Andra Mosebok 35:2
Här läggs extra förbud mot att göra upp eld på Sabbaten. Sabbatsbudet upprepas inte i NT, som de andra 9 budorden. Det annulleras faktiskt i Kol 2:16-17. Men detta var inte frågan nu; detta är en civil lag då det är dödsstraff och gäller alltså bara Israel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar