Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 20 mars 2011

Det var inte mänsklig misär - utan gudomlig kärlek! (James Smith, 1802-1862)

Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.
Matteus 1:21

Denna vers lär att Jesus kom in i världen med . . .
  ett bestämt folk i Sina tankar,
  ett bestämt arbete för handen, och
  en bestämd princip i Sitt hjärta
Han hade ett bestämt FOLK i Sina tankar!
De kallas helt enkelt "Hans folk." Han hade . . .
  ett särskilt intresse för dem,
  en särskild rätt till dem, och
  en särskild omsorg om dem.
De gavs åt Honom som en pant på Hans Faders kärlek - till att bli Hans delägare, glädje och nöje, Hans krona och ära. De var . . .
  sänkta i synd och elände,
  under lagens förbannelse,
  fångar hos mörkrets furste!
De var Hans får - men förlorade får!

De var Hans juveler - men juveler i en hög av skräp!

De var Hans brud - men i ett äktenskapsbrottsligt tillstånd!

Han hade . . .
  Sitt allvetande öga som tittade på dem,
  Sitt hjärtas kärlek som jagade efter dem, och
  Sin allsmäktiga arm som skyddade dem.
Hans öga var på dem . . .
  när Han var i himlen i Sin Faders famn,
  när Han var insluten i Marias sköte!
Hans öga har alltid varit - och kommer alltid vara på dem - från början till tidens slut - för att frälsa och ta dem i säkerhet till härligheten!

Han hade ett bestämt ARBETE för handen!

Det var ett arbete åt Hans fader - och Hans folk.
Han hade . . .
  lagen att fullborda
  rättvisa att tillfredsställa,
  synd att avlägsna,
  himlen att öppna,
  Satan att övervinna
  döden att förgöra!
Detta arbete gick Han för att utföra - tills Han brast ut i triumf: "Det är fullbordat!"

Han hade en bestämd PRINCIP i Sitt hjärta.
Och vad var denna kraftfulla princip, som tog honom . . .
  från himlen till jorden
  från härligheten till ringaktningen
  från outsäglig salighet, till obegriplig sorg?
Det var KÄRLEK! Kärlek,
  den förhärskande egenskapen i Hans väsen,
  det framstående särdraget i Hans karaktär,
  förhållningsregeln gentemot Hans folk!
Det var kärlek som . . .
  i evighet funnits i Hans famn,
  fläktat Hans hjärta, och
  väglett Honom!
Det var . . .
  evig kärlek
  oföränderlig kärlek,
  allsmäktig kärlek,
  oövervinnlig kärlek,
  outgrundlig kärlek!
Det var denna heliga princip som ledde Jesus in i vår värld - och förde Honom genom alla stadierna i Hans återlösningsverk!

Så Hans namn är "Jesus" - för Han älskar och frälser hela Sitt folk!

Tro aldrig att det endast var mänsklig misär, eller lidande dödligas dystra rop - som tog Jesus till vår värld; för om detta skulle röra Honom, skulle Han säkerligen tömma självaste Helvetet!

Det var inte mänsklig misär - utan gudomlig kärlek!

Det var inte människorop - utan Hans egen ära, som tog Jehova Jesus in i lidande omständigheter och ett ömkligt tillstånd!

O denna kärlek! Jesu kärleks djup!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar