Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 4 mars 2011

Några bibelord om Helvetet

I söndags lade jag upp en text av J.C. Ryle om Helvetet och hur viktigt det är att varna om det. Om vi älskar så varnar vi. Detta handlade alltså om hur viktigt det är att varna om det men lade egentligen inte ut vad Bibeln säger.

Vissa, som Ryle också tar upp, menar att enligt Bibeln så finns inget Helvete. En del menar att de som inte blir frälsta kommer att upphöra att existera. Så här är några av bibelorden och förtydligande kommentarer som visar att Helvetet är en evig plåga i medvetet tillstånd för syndare. (Att man är en syndare kan man se utifrån Guds Lag här.)

Matt 25:41, 46 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. [...] Och dessa skall gå bort till evigt straff

den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Jfr Upp 20:10,25. Straffet blir detsamma för människor som för djävlar.
evigt straff. Vad jag funnit vara mer korrekta och tydligare översättningar av grekiska ordet kolasis är bestraffning (dvs med slag), tuktan, pina. Det tyder alltså på att det eviga straffet inte består i att man utplånas för evigt, vilket förefaller vara mer av en lek med ord som kommer utifrån något man redan bestämt sig för att vilja få det till, än något man får utifrån skriftstället.

Matt 13:41-42 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.

49-50 Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.

Till skillnad från kung Nebukadnessars stränga vredes ugn, som gjorts så oerhört starkt upphettad – sju gånger hetare än man någonsin hade sett den vara på grund av Sadrak, Mesak och Abed-Negos trotsighet (Dan 3:19-22) där de starkaste männen i hans här blev dödade bara av eldslågorna som slog ut ur ugnen, när de skulle kasta in de tre pojkarna, så kommer man i Guds vredes ugn – och hur mycket hetare skulle då inte den Allsmäktiges stränga vrede vara mot de ogudaktiga!? – att fortfarande vara vid fullt medvetande.

gråta och skära tänder. Betecknar oupphörlig, olidlig, smärta, plåga, sorg, grämelse, misströstan, hopplöshet. Inget hopp om att varken förlora medvetandet av den brännande smärtan, eller tillintetgöras i elden.

Luk 3:17 ”Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Här liknar Johannes Döparen saken med hjälp av bilder från jordbruket så detta måste tolkas. Bränna upp. Att tolka detta som tillintetgörelse strider emot övriga bibelverser (se övriga bibelverser.) eld som aldrig släcks. Tyder på evighet och smärta. Om man skulle tillintetgöras i elden så skulle det inte vara relevant att berätta att den aldrig släcks.

Luk 13:23-28 Någon frågade honom: ”Herre, är det bara få som blir frälsta?” Han sade till dem: ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det.När husets Herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss, då skall han svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Då skall ni säga: Vi åt och drack när du var med, och du undervisade på våra gator. Men han skall svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. Där skall ni gråta och skära tänder, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna.

Se gråta och skära tänder ovan. när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna. En del av plågan är också utanförskapet och att veta vad man gått miste om.

Rom 2:5-9 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han skall ge var och en efter hans gärningar: [...] vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken

vrede och dom. Syndaren kommer att drabbas av Guds vredesdom, som är fullkomligt rättvis.
Nöd och ångest. Två andra känslor man kommer att känna i Helvetet.

2Tess 1:6-9 Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt.

Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er. Det är rättvist av Gud att hämnas och straffa syndare med lidande. Bibeln förbjuder oss människor att hämnas på våra fiender med motivationen att det är Gud som kommer att hämnas och skipa rättvisa till slut (se Rom 12:19)
evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Tyder på att man inte blir tillintetgjort, för om man inte existerar så befinner man sig inte i förhållande till något alls. Betyder också att man inte kommer att få mer av det goda Gud ger av nåd och kärlek, men inte att man kommer att vara borta ifrån Guds närvaro helt (jfr Upp 14:10 inför Lammet nedan.) Man kommer att vara i närvaro av och utsättas för Guds rättfärdiga, stränga vrede och hat. Det går med dem som det står i psalmen: Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet, den som är ond får ej bo hos dig. De övermodiga består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmän. (Ps 5:5-6)

Upp 14:6-7, 9-11 Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sade med hög röst: ”Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.” [...] En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: ”Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn.

Inte så mycket att tillägga här… du tillber antingen Gud eller Satan. Även om man tror att detta skulle gälla bara de som tar emot RFID-chip, använder betalkort, (eller vad nu de senaste rönen om vad vilddjurets märke är, jag tror inte man kommer till Helvetet för att man använder betalkort) och inte egentligen gäller alla som är laglösa i tanke och handling, så visar denna att det finns en evig plåga för människor.

Låt oss inte försöka att undantränga denna sanning att det finns ett fruktansvärt helvete och att många är på väg dit! Låt oss vända oss till Gud och be att våra hjärtan inte förhärdas! Be för de förlorade och sträva att nå ut till dem (se denna svensktextade video med undervisning om biblisk evangelieförkunnelse.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar