Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 6 mars 2011

En så underbar person! (James Smith, 1802-1862)

En så underbar person min härlige Herre Jesus är! Alla de gudomliga egenskaperna finns i Honom. Eftersom det inte finns några begränsningar i Hans fullhet - finns ingen gräns för mina tillgångar, eller minsta risk för att lida brist.

Jesus är min gudomlige Frälsare!
Hans frikostighet kommer att försörja mig
Hans allmakt kommer befria mig
Hans allestädes närvaro kommer beskydda mig
Hans allvetande kommer bevaka mig
Hans kärlek kommer ge mig liv
Hans barmhärtighet kommer läka mig
Hans nåd kommer bära mig
Hans medlidande kommer trösta mig
Hans förbarmande kommer hjälpa mig
Hans godhet kommer förse mig
Hans ömhet kommer lugna mig
Hans vänlighet kommer uppmuntra mig
Hans tålamod kommer stå ut med mig
Hans rättvisa kommer hämnas mig
Hans trofasthet kommer inge mod i mig
Hans helighet kommer försköna mig
Hans ilska kommer inge fruktan i mig
Hans liv kommer uppväcka mig
Hans ljus kommer upplysa mig
Hans Ord kommer styra mig
Hans fröjd kommer glädja mig
Hans salighet kommer göra mig upprymd
Hans långmodighet kommer att leda mig till omvändelse
Hans oföränderlighet kommer att säkra att alla löften kommer gå i uppfyllelse för mig
Hans sanning kommer vara min sköld och skärm
Hans suveränitet kommer väcka min beundran
Hans nedlåtenhet kommer inspirera mig med tacksamhet och kärlek
och Hans fulltillräcklighet kommer mätta mig både i tid och evighet!

I Jesus har Gud försonat mig med Sig själv. Mina överträdelser har Han tillräknat Honom - och Hans lydnad till mig.

Genom Jesus, tar Gud bort . . .
  all min synd
  Sin egen vrede, och
  den fördömelse jag förtjänar!
Allt gott . . .
  förvaras i Kristus
  införskaffades till mig av Kristus
  flödar till mig genom Kristus, och
  skänks mig för Kristi skull!
Hur exakt lämpad är Herren Jesus inte för mitt fall!? Orubblig rättvisa kräver mitt blod - men Han blir min ställföreträdare, och utgjuter Sitt eget!

I Jesus ser jag min synd och Guds rättvisa mötas!
Han tar bort det ena, och tillfredsställer det andra!

Vad heter Jesus i Guds heliga Ord?
En Frälsare - med tanke på mitt förlorade tillstånd.
En Försonare - med tanke på den fiendskap som fanns mellan mig och Gud.
En Återlösare - med tanke på mitt slaveri under synden.
En Medlare - i tvisten mellan mig och den Högste Guden.
En Rengörare - med tanke på min orenhet.
En Advokat - med tanke på mitt trassliga mål.
En Profet - med hänvisning till min okunskap.
En Präst - med tanke på min skuld.
En Kung - med tanke på min svaghet och fiender.
En Brudgum - med tanke på min obetydliga ställning och relation.
En Läkare - med tanke på mina många själsliga sjukdomar.
Med andra ord, Jesus är "Allt I Alla."

O att veta mer om Jesus . . .
  härligheten i Hans person
  Hans nåds rikedom
  Hans verks fullbordan
  Hans hjärtas ömhet
  Hans kärleks kraft och
  Hans makts effektiva gärning!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar