Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 9 augusti 2010

Att besegra världen (Arthur Pink, 1886-1952)


"Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro." 1 Johannes 5:4

En av den nya födelsens frukter är en tro som gör att dess innehavare kan besegra, inte bara de sensuella och syndiga sedvänjor, och de köttsliga regler och riktlinjer som den profana världen regleras av, utan även de lögnaktiga inbillningar och felaktigheter som den bekännande världen dödligt blir bedragna av.

Det enda som kommer eller kan "besegra världen" är en gudagiven - men självutövad tro.

Tron besegrar världen för det första, genom att ta emot in i sitt hjärta Guds ofelbara vittnesbörd om världen. Han förklarar att "världen" är en korrupt, förgänglig, fientlighet, som snart ska förgöras av Honom. Hans Heliga Ord lär att världen är "ond" (Galaterbrevet 1:4); att "allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen" (1 Johannes 2:16); att "hela världen är i den ondes våld" (1 Johannes 5:19) och kommer "upplösas av hetta" (2 Petrus 3:10). När tron godtar Guds utlåtande om världen, är sinnet andligt upplyst; och dess innehavare ser den som något värdelöst, farligt och avskyvärt!

Tron besegrar världen för det andra, genom att lyda de Gudomliga befallningarna om den. Gud har bjudit oss: "Anpassa er inte efter den här världen" (Romarbrevet 12:2); "Älska inte världen, inte heller det som är i världen." (1 Johannes 2:15); och varnar oss att "Den som vill vara världens vän blir Guds fiende." (Jakob 4:4). Genom att lyda de Gudomliga föreskrifterna, bryts trollformeln den har över hjärtat.

Tron besegrar världen för det tredje, genom att uppta själen med mer ärorika, själsglädjande och förnöjande föremål. Ju mer den himmelska världens substans engagerar hjärtat, desto mindre grepp kommer denna jordiska världs skuggor ha över det. "Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat." (Hebreerbrevet 11:10)

Tron besegrar världen för det fjärde, genom att dra ut hjärtat till Kristus. Så som själen först befriades från världens makt och slaveri, genom att fly till Honom för skydd, så är det genom hela det kristna livet. Ju mer vi odlar verklig gemenskap med Kristus, desto mindre dragningskraft kommer den här världens struntsaker ha för oss! Frestelsens styrka ligger helt i våra tillgivenheters böjelser, "ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara" (Matteus 6:21). När Kristus ses som "ypperst bland tiotusen" (Höga Visan 5:10) och att "allt hos honom är ljuvlighet" (Höga Visan 5:16), kommer det som förtjusar det stackars världens barn, att stöta bort oss.

Världen vinner seger över de opånyttfödda genom att hålla deras tillgivenheter fångna och fånga deras viljor. Men den kristne besegrar världen, eftersom hennes tillgivenhet är fäst på Kristus och hennes vilja överlämnad åt Honom.

Här, alltså, har vi ett säkert kriterium som vi kan ha till hjälp för att avgöra vår kristna utveckling eller andliga tillväxt. Om den här världens ting har en mindre och mindre kraft över mig, då blir min tro starkare och starkare. Om jag nedvärderar de saker som de ogudaktiga värderar högt, då måste det betyda att jag växer i en upplevd och själsförnöjande kunskap om Kristus. Om jag blir mindre bedrövad när några av den här världens rikedomar och bekvämligheter tas ifrån mig, då är det bevis på att de har mindre grepp om mig.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar