Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

Om + Trosbekännelse + Kontakt

Innehåll
 1. Om Masken (bloggen)
 2. Om Masken ("bloggaren")
 3. Trosbekännelse
 4. Kontaktinfo

1. Om bloggen
Jag kan inte minnas exakt hur och varför jag kom på bibelkapitlet Job 25 att använda till bloggens titel. Jag minns bara att jag hade idétorka. Men det här är ett kapitel som talar väldigt klart och tydligt om människans totala fördärv. Människan är inte god (håller du inte med? - se efter här.) Till skillnad från vad många ledare i kristendomens namn vill få oss att tro, för att de hungrar efter erkännande och berömmelse från Världen, ser Gud alla människor - dig, mig, påven, busschauffören, hjälparbetaren - obehagligt nog, som onda, fientliga, vidriga små maskar!

Det påminner också mig själv om att jag är en mask, en syndare i minst lika mycket behov av nåd som alla andra, och som har fått nåd, den oförtjänta gåvan att bli räddad från synd och Helvetet, och istället bli rättfärdig i Guds ögon. Det fanns ingenting hos mig som gav Gud en orsak eller gjorde Honom skyldig att rädda mig ur fördärvets grop, utan allt är på grund av Hans egen suveräna överflödande nåd i Kristus Jesus. Jag har ingenting att skryta med hos mig själv, definitivt ingen anledning att se mig själv som duktigare eller bättre än andra. Men jag vill visa er andra att ni är onda, usla maskar och syndare, att ni är i behov av nåd och att det finns överflödande och underbar nåd att få - sådan som t o m ett kräk som jag har fått!

I första början föddes denna blogg ur en börda och bedrövelse över att det finns bibliska sanningar som knappt någon verkar vilja ta i i dagens kristenhet, och jag skulle säga i synnerhet mitt eget land, Sverige. En svår sorg som tynger mitt hjärta är att majoriteten av de 150 000 människor som dör i genomsnitt varje dag, väller ned i Helvetet (Luk 13:22-30, Matt 7:13-14), samtidigt är s.k. evangelieförkunnelse idag inte biblisk och främjar inte den frälsningsnödvändiga omvändelsen (Luk 13:3) med Lag, synd, domen, m.m. Vet man något, så har man en plikt och skyldighet att inte bara sitta inne med det själv, utan tala om det för andra (Hesekiel 3:17-21.)

2. Om denna usla mask
Jag heter Daniel Lundgren, är född syndare och har genom Guds nåd och tålamod fått leva sedan 1987. Jag är uppvuxen, uppfostrad och bortskämd i en kristen familj. Jag har aldrig knarkat, supit, aldrig varit full, svårt sjuk, haft tonårsproblem, elaka föräldrar, eller haft det svårt ekonomiskt eller på annat sätt. Behöver inte jag Jesus? Jo, tvärt om, desto mer!
Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. (Luk 16:22-25)
Jag har syndat, brutit Guds Lag (1 Joh 3:4) jag kommer stå inför en Helig Gud, att brinna för alltid i Helvetet under vad en Allsmäktig Guds stränga vrede kan vålla när den utövas, varken mer eller mindre än vad rättvisan kräver, är mitt öde! Denna sanning har jag konfronterats med och måste alla människor konfronteras med, oavsett om de i detta liv har det bra eller dåligt. För alla människor är Jesus nödvändig och de goda nyheterna om Hans död för våra synder och uppståndelse är goda nyheter för alla människor. Alla, även jag, har ett starkt vittnesbörd: att vi är i högsta grad syndiga och vidriga kräk, smutsiga, snuskiga, äckliga, vämjeliga maskar, men Gud älskar oss trots detta (Rom 5:8) och Hans nåd har överflödat desto mer, (Rom 5:20) Honom till ära!

Har du märkt hur de som kommer från rännstenen till Jesus - de som varit inblandade i tung kriminalitet, drogmissbruk och andra sådana synbart "grovt syndig" livsstil - ofta kommer ut med en brinnande stark tro och iver för Herren, än en kristen som är uppvuxen i en kristen familj som jag? Du kanske, som jag gjorde, tror att du inte kan få samma glöd som dem, trots allt verkar de ju ha varit värre syndare än dig och mer radikalt frälsta... Det är en lögn från Satan! Du har fel bild av dig själv. Du behöver se dig själv som Gud ser dig. Då kommer du att se vilken i högsta grad syndig (Rom 7:13) ond mask du är och hur god Gud varit att frälsa dig (Rom 5:20 igen). Då kommer Evangeliet att vara samma kraft i ditt liv som den är för alla oss stora syndare som blivit frälsta genom häpnadsväckande stor nåd.
Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor
kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet (Luk 7:47)


3. Trosbekännelse

1855 års Svenska Baptistbekännelse


Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt, med respekt (1 Petr 3:15)

Vi tror att både Gamla och Nya Testamentets heliga skrifter (de så kallade apokryfiska böckerna ej innefattade) är av Gud ingivna och utgör det enda och fullkomliga rättesnöret för vår kristna tro och liv.

Vi tror att det endast finns en levande och sann Gud, som är en Ande, oändlig i alla fullkomligheter, som har skapat, uppehåller och regerar över allt och som har uppenbarat sig i tre jämlika personer, Fadern, Sonen och den helige Ande. 

Vi tror att den första människan, Adam, var skapad helig, efter Guds avbild, men föll genom frivillig överträdelse av Guds lag till ett tillstånd av synd och död. Till följd därav har alla hans naturliga efterkommande ärvt hans skuld* och fördärv och saknar all vilja att omvända sig till Gud och förmågan att fullkomligt hålla hans lag, samt att de därför förtjänar Guds vrede och evigt straff. 

Vi tror att vår Herre Jesus Kristus, som i sin person var sann Gud och sann människa, har genom sin fullkomliga lydnad för Guds lag och sin försoningsdöd, öppnat för alla en väg till återlösning och frälsning från detta förlorade tillstånd, samt att var och en som av hjärtat tror på honom, blir delaktig av denna återlösning och frälsning, utan någon egen förtjänst eller värdighet. 

Vi tror, att evangelium, det glada budskapet om den salighet som genom Kristus är förvärvad, bör predikas för allt skapat och att var och en, som hör evangelium, är pliktig att omvända sig, dvs. med hjärtlig sorg inför Gud bekänna samt övergiva sina synder och samtidigt tro på Kristus som sin ende och alltillräcklige Frälsare, samt att var och en, som vägrar att göra detta, därigenom ådrar sig en desto svårare fördömelse. 

Vi tror att alla de som blir frälsta har av Fadern blivit givna åt Sonen och är i honom ovillkorligt* utkorade till salighet och barnaskap innan denna världens grund blev lagd, samt att utkorelsen, under det att den står i full överensstämmelse med människans frihet, omfattar alla medlen i förbindelse med ändamålet och att de trognas förblivande i tron på Kristus är det utmärkande kännetecknet som skiljer dem från ytliga bekännare av Kristus, samt att vi bör med all flit söka få förvissning om vår egen utkorelse. 

Vi tror att den gudomliga lagens ändamål är att vara: 
 1. En tygel för de ogudaktiga till att avhålla dem från att utöva sina hjärtans onda uppsåt. 
 2. En övervakare att föra syndare till Kristus, i det att den varnar dem för Guds rättvisa krav och hans vrede över synden, visar dem deras oförmåga att uppfylla detta krav, och sålunda hos dem uppväcker behovet av nåd och syndernas förlåtelse. 
 3. En regel för de troendes levnadssätt, att leva i enlighet med det nya förbundets principer, samt att lagen för att få sin rätta verkan, bör inskärpas hos alla. 
Vi tror att dopet bör meddelas endast åt sådana personer, som själva har avlagt en trovärdig bekännelse av en levande tro på Kristus och att det blir på ett lämpligt sätt förrättat endast genom att hela människan nedsänks i vatten, samt att det bör ske innan man ingår som medlem i församlingen och deltar i Herrens nattvard. 

Vi tror att en sann kristen församling består av troende och döpta kristna som med varandra har ingått förbund att hålla allt vad Herren har befallt:
 • att förrätta offentlig Gudstjänst,
 • att under den helige Andes ledning välja ut bland sig själva herdar (*pastorer) eller äldste, och tjänare (*diakoner),
 • att utöva dop, Herrens nattvard och församlingstukt,
 • att befrämja gudsfruktan och broderlig kärlek,
 • att bidra till spridandet av evangelium,
 • samt att varje sådan församling är en oberoende församling, fristående i sitt förhållande till alla andra kristna församlingar och erkänner endast Kristus som sitt överhuvud. 
Vi tror att den första dagen i veckan av de apostoliska församlingarna hölls helig som Herrens dag, i stället för den judiska sabbaten, samt att vi på denna dag i synnerhet bör församlas till allmän gudstjänst och öva oss i gudsfruktan. 

Vi tror att den världsliga regeringen är av Gud förordnad och vi håller oss förpliktade att ära och be för dess ämbetsmän, samt i allting lyda dess lagar, så länge de inte tydligt strider mot Kristi lag. 

Vi tror att denna värld skall få ett slut och att vår Herre Jesus Kristus på den yttersta dagen åter skall uppenbara sig på jorden, uppväcka de döda från deras gravar och hålla en allmän dom, då alla ogudaktiga oåterkalleligen skall bli fördömda till evigt straff, men alla trogna och rättfärdiga högtidligen ska ta i besittning det rike, som var förberett för dem från världens begynnelse.   

*Orden är tillagda för att förtydliga (Källa: Svenska Baptistsamfundets Historia, Del 1. Av N.J. Nordström 1928.)

På grund av den tid som vi lever i har förändrats och saker som var en självklarhet för de första Svenska Baptisterna inte är lika självklara för många idag, gör vi följande tillägg: 

Vi tror på Bibelns ofelbarhet och står bakom Chicago-bekännelsen för Biblisk ofelbarhet (Chicago Statement of Biblical Inerrancy) som startade the International Council on Biblical Inerrancy. 

Vi tar avstånd från Modalism. Ordet uppenbarat i andra artikeln kan missförstås på detta sätt. Vi tror på en Gud, skapare av allting, helig, oändligt perfekt, och evigt existerande i en kärleksfull enhet av tre personer: Fadern, Sonen och den helige Ande. 

Vi tror att män och kvinnor är skapade till Guds avbild med samma värde med kompletterande roller och står bakom Danver-bekännelsen för Biblisk manlighet och kvinnlighet (the Danvers Statement on Biblical Manhood and Womanhood).
 

Jag bekänner mig närmare bestämt till 1689 års baptistbekännelse med följande reservationer:

kap 22 §7-8 om att sabbaten ändrats till Herrens dag och kallas för "den kristna sabbaten", vilket inte är bibliskt och inte heller står i de bibelhänvisningar som anges. Sabbaten var en skugga av Kristus som nu har förverkligats i Honom och vårt hållande oss till och vila i Honom, Kol 2:16-17.

26 §4 som identifierar påven som antikrist, laglöshetens människa och fördärvets son. Påven är givetvis en heresiark, men inte just de personerna. Kännetecken på antikrist är bl a att han förnekar lärorna om Treenigheten och den Hypostatiska föreningen (1 Joh 2:18, 22; 2 Joh 1:7) vilket utesluter påven. ”Fördärvets son” och ”laglöshetens människa” var den romerske kejsaren (dåvarande generalen) Titus som belägrade Jerusalem under 3,5 år -fram till år 70 e. Kr. då han förstörde staden Jerusalem, gick in i den och blev tillbedd genom att hälsas såsom Herren (kyrios, imperator) av sina mannar i templet (2 Thess 2:3-4).

4. Kontakt