Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 27 februari 2013

Lär Romarbrevet 9 ut (utkorelse och) förkastelse? En kort exeges av Romarbrevet 9, särskilt v. 22

Lär Romarbrevet 9 ut utkorelse och förkastelse (reprobation)? (Dvs, kortfattat, att Gud utväljer några syndare att bli räddade, och förkastar de andra p.g.a. deras synd). Det är egentligen lite märkligt för mig att man bara skulle göra en "exeges av Romarbrevet 9" när man behöver sammanhanget (som går hela vägen genom kapitlen 9-11).

Frågan i fråga ligger djupt i vers 22:

Men: om Gud, fastän Han var villig att uppvisa Sin vrede, och att göra Sin förmåga känd, med mycket långmod bar vredesbehållare, som gjorts lämpliga till förstörelse


Det är tydligt från de föregående verserna, 11-21, att det är Gud som har "gjort lämpliga" vredesbehållarna till förstörelse. Det är inte de själva som gjort sig själva till det, och det beror inte på någonting i dem själv. T.ex.: vv. 10-13:

Rebecka, när hon var havande ur ett samlag, av Isak vår fader, när de ju inte fötts än, inte gjort något gott eller dåligt än, så att Guds föresats enligt utväljandet skulle förbli, inte av handlingar, utan av Han som kallar, sades det till henne att "Den större ska slava för den mindre," såsom det står: "Jakob älskade jag, men Esau hatade jag."


Det är alltså Guds suveräna vilja och syfte. Detta förstår kalvinister. Men, saken är denna, att "gjorts lämpliga" inte betyder bestämd till förstörelse. De skulle kunna förstöras i det tillståndet, det hade varit ett lämpligt sätt att handla gentemot dem. Det skulle uppvisa Guds vrede och göra Hans förmåga känd. Men huvudmeningen är att Gud "bar", eller "stod ut" med dem, med mycket långmod—för att (v.23)—följaktligen, Guds avsikt "göra Sin äras rikedom känd på barmhärtighetsbehållare, de som är förberedda [ett annat grekiskt ord än "gjorts lämpliga" i v. 22] till ära"

Faktum är att vers 22 påbörjar en fråga. "Men: om..." som slutar i v. 30 "Vad ska vi alltså säga?"

Svaret han ger just i versen och de som följer förklarar vad han talat om:

Att folkslag, de som inte jagade rättfärdighet, övertog rättfärdighet, men rättfärdighet, den av tro, men Israel, som jagade lag för rättfärdighet, kom inte före till lagen. Varför? För att inte av tro utan såsom av handlingar; de stötte emot stötestenen


Vredesbehållarna är därför Israel, som Gud gjorde hårda genom att ge dem Lagen, så att de skulle söka rättfärdigheten genom handlingar och få dem att stöta sig mot stötestenen när de hör att rättfärdigheten kommer av tron. Gud stod ut med detta så att Han skulle kalla och rädda alla Sina utvalda, från både icke-judiska folkslag såväl som judar (v. 24, men för tillfället endast en kvarleva 11:1-5). Judarna förkastar Evangeliet så att apostlarna skulle predika för hedningarna istället, och så skulle dessa bli frälsta.

11:11 talar tydligt: "snubblade de för att de skulle falla?"

Parafras: Gjorde Gud dem hårda så att de skulle hamna i Helvetet?

Svar: nej: "Det får inte bli! Utan genom deras överträdelse: räddningen åt folkslagen - till att reta dem till svartsjuka."

Guds plan var att judarna skulle förkasta evangeliet, så att förkunnelsen skulle gå till hedningarna (folkslagen), så att de skulle bli räddade. Lägg märke till att Paulus hoppas på att de förhärdade judarna skulle bli retade till svartsjuka och också kanske bli räddade!

11:12-14Men om deras överträdelse: världens rikedom och deras nederlag: folkslagens rikedom, hur mycket mer deras fullhet? Men jag talar till er folkslag, under så mycket som jag alltså visst är sändebud för folkslag, prisar jag min tjänst, om jag alls skulle reta mitt kött till svartsjuka och få rädda några utav dem.


Paulus avslutar med att tillbe Gud för att Han gör vad Han vill i Sin vishet för att rädda folk från alla etniska bakgrunder:

Gud spärrade ju in dem alla i olydnad, så att Han skulle förbarma Sig över dem alla. Vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud; hur outsökliga Hans domslut och spårlösa Hans vägar. "Vem har ju lärt känna Herrens sinne? Eller vem var Hans medrådgivare? Eller vem gav Honom något i förväg och ska betalas tillbaka till av Honom?" Eftersom: av Honom och genom Honom och till Honom: allt. Äran åt Honom in i tidsåldrarna, amen.


Slutsats: Texten lär inte ut förkastelse. Paulus hoppas till och med att de som beskrivs som förhärdade och lämpliga att förstöras, ändå ska bli räddade senare. Att ta det som att den lär förkastelse är att gå för långt för vad Paulus avsåg. Läran om förkastelse kan vara en möjlig och logisk slutsats från vissa verser i Romarbrevet 9, men inte nödvändigtvis. Bibeln lär ut förkastelse på andra ställen dock.

Detta är en sammanfattning/struktur av kapitlen:


9:1-5 Paulus' medlidande med de förkastade, biologiska israeliterna

6-13 De sanna israeliterna, beror på Guds utväljande, inte på handlingar eller etnisk tilhörighetFöljdfrågor. Gud gör vad Han vill

14-18 Följdfråga: Är Gud orättvis?
Svar: Nej. Han förbarmar Sig över vem Han vill, men gör vem Han vill hård, oberoende av människans vilja eller språng. (2 Mos 33:19, 9:16)

19-20 Följdfråga: Varför klandrar Gud oss om vi inte kan stå emot Hans rådslut?
Svar: Gud får göra vad Han vill med Sin skapelse, människan, hon ska inte ifrågasätta det.Förtydliganden om vilka som är kallade/utvalda, och gjorda hårda/förkastade, varför och hurVarför och vilka: 22-30a Gud skulle göra Sin äras rikedom känd på de som är förberedda till ära, de är både av judar och folkslag.Hur (på vilket sätt det händer, medlet och inte själva anledningen varför, Jfr 9:10-21)

9:30b-10:12 Folkslag fick rättfärdigheten genom förtroendet*, men inte Israel då de jagar rättfärdighet av Lag/handlingar

14-17 Förkunnelse är nödvändigt för att någon ska höra och ha förtroende

18-21 Folkslagen lydde och hade förtroende, inte israel och de förkastadesVilka?

11:1-10 Alla biologiska israeliter är inte förkastade, en lämning är utvaldVarför de förhärdades och förkastades

11-36 Räddningen åt folkslagen (och i sin tur hela Israel, de förhärdade/förkastade kan också bli räddade senare!!?)

(*A k a "tro". Grekiska ordet πιστις innebär mer att ha förtroende för Gud, när man är bortom allt hopp i sig själv, inte att "tro på Gud." Här är det fråga om att vi syndare är bortom allt hopp i oss själva om att bli rättfärdiga men har förtroende för Gud att rättfärdiga oss. Detta har Paulus skrivit om tidigare i brevet, kap 3:21-5:11)

söndag 24 februari 2013

Rättvisans flammande svärd släcktes i det heliga, älskande bröstet på Jesus! (Octavius Winslow, 1808-1878)

Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä
(1 Petrusbrevet 2:24 SFB)

Den mest betydande och skrämmande uppvisningen av Guds helighet som universom någonsin skådat, som oändligt avlägsnar och överskrider alla andra, är Hans ende och älskade Sons lidanden och död! Golgata kors ställer ut Guds hat och straff av synden på ett sätt och till en utsträckning som förintelsen av miljontals världar, då de sveps från universums yta av Hans vredes kvast, aldrig kan uppnå!

Se den mest allvarsamma uppvisningen av Guds hat mot synden! Att finna församlingens synder på Kristus som dess Borgensman, Ställföreträdare, och Frälsare och Guds vrede hälldes ut över Honom utan någon måttlighet! Att finna Hans folks synder lagda på Hans Son, och Gud tömde alla Sina flaskor av Sin vrede som deras överträdelser förtjänat, över Hans heliga själ! Gå, min själ, till Golgata, och lär dig hur helig Gud är, och vilken monstruositet synden är, och hur befallande, allvarsamt, och heligt bunden Jehova är att straffa den, antingen i syndaren själv, eller i en Borgensman. Aldrig har Guds Son varit kärare för Fadern - då vid just det ögonblicket då svärdet av gudomlig rättvisa, flammande och blixtrande, genomborrade Hans heliga hjärta in till fästet.

Men det var Guds vrede, inte mot Hans älskade Son, utan mot de synder som mötte Honom när Han visade Sig på korset som det ställföreträdande offret och gåvan för Sin församling. Han offrade Sig själv för oss!

Vilken ny uppfattning måste änglar ha fått av syndens överdrivna syndighet, när de såg rättvisans flammande svärd släckas i det heliga, älskande bröstet på Jesus! Och i vilket bländande ljus detta faktum ställer Guds förunderliga kärlek till syndare! Människans synd - och Guds kärlek; den obeskrivliga enormiteten i det ena - och den omätbara storheten i det andra; visas upp i Kristi kors och ingen annan stans.

Åh, att lära av erfarenhet dessa två stora fakta: syndens oändliga förhatlighet och en kärleksfull Guds oändliga helighet! Guds kärlek i att ge Sin Son för att dö; Kristi kärlek i att dö - och den väsentliga skamligheten och odelade enormiteten av synden, som krävde ett så Gudomligt Offer, så heligt och så dyrbart!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 17 februari 2013

Syftet med Bibeln (J.R. Miller, 1909)Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
(2 Timoteusbrevet 3:16-17 SFB)

Paulus har inga osäkra ord om Skriftens inspiration. Bibeln allena är Guds Ord. Heliga män skrev medan de var ledda av Den Helige Ande. Det finns andra bra böcker i världen men ingen är som Guds Ord.

Vi bör läsa Bibeln vördnadsfullt eftersom Gud talar till oss i dess sidor.

Vi bör tro på den, för Hans Ord måste vara absolut sant.

Vi bör lyda den, eftersom det Gud befaller måste vara rätt.

Vi får lägga hela våra liv under dess inflytande, för att bli ledda och formade av den.

Skriften är nyttig för undervisning, dvs för instruktion i alla ämnen som rör livet.

Den är nyttig till bestraffning, den visar våra synder, idiotier, våra misstag.

Den är nyttig till upprättelse, att ta oss tillbaka från fel vägar till rätt vägar.

Den är nyttig till fostran i rättfärdighet, den ger oss instruktion för alla sanna och vackra levnadssätt.

för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Syftet med Bibeln är att göra fullt färdiga människor av oss. Om vi följer den i allt kommer den visa oss den rätta vägen, den kommer avslöja det perfekta idealet på kristen karaktär för oss, den kommer inspirera oss att leva heligt.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 13 februari 2013

Medias manipulativa aspekt (Francis Schaeffer)

I klippet nedan visas hur olika man kan filma och rapportera samma händelse. Händelsen är iscensatt för att de ska filma dels ena sidan där det är "skjutgalna" poliser som skjuter på "oskyldiga" ungdomar. Sedan, andra sidans rapportering där man får se "huliganerna" provocera och kasta gatsten i ansiktet på "lagens väktare".Här har vi särskilt svensk media i ett nötskal. Problemet är att alla journalister här är vänstervridna, så vi får egentligen bara ena sidan och kan inte välja eller väga mellan båda sidor.

söndag 10 februari 2013

Det Är Jag! (Octavius Winslow, 1808-1878)"Var lugna. Det är jag. Var inte rädda."
(Markusevangeliet 6:50 SFB)

Så lyssna på Jesu röst i stormen!

Det är Jag som rörde upp stormen i din själ och kommer att kontrollera den.

Det är Jag som sände ditt lidande och kommer att vara med dig i det.

Det är Jag som tände ugnen och kommer vaka över lågorna och föra dig igenom den.

Det är Jag som formade din börda, täljde ditt kors och som kommer ge dig styrka att bära det.

Det är Jag som blandade din sorgbägare och kommer göra dig kapabel att dricka den med ödmjuk underkastelse till din Faders vilja.

Det är Jag som tog världslig substans ifrån dig, som berövade dig ditt barn, hustrun i din famn, din ungdoms make, och kommer bli oändligt bättre för dig än man, fru, eller barn.

Det är Jag som har gjort ALLT detta!

Jag gör molnen till Min vagn, och kläder Mig med stormen som med en klädnad. Nattetid är Min ankomsttid och de mörka, svallande vågorna är asfalten som jag går på. Var lugn! Det är Jag! Var inte rädd.

Det är Jag - din Vän, din Broder, din Frälsare! Jag får alla omständigheter i ditt liv att samverka till ditt goda.

Det är Jag som tillät...
fienden att angripa dig
förtalet att överösa dig
ovänligheten att skada dig
nöden att pressa dig!
Ditt lidande hoppade inte upp ur marken, utan kom ner från ovan, en välsignelse sänd från himlen som en ljusets ängel klädd i en svart rock.

Jag har sänt allt i kärlek!

Denna sjukdom är inte till döds utan till Guds ära.

Denna berövelse kommer inte alltid böja dig till marken eller drapera ditt liv i oföränderlig dysterhet. Det är jag som ordnade, arrangerade, och kontrollerade allt detta!

I varje stormig vind,
i varje mörksen natt
i varje ensam timme
i varje stigande rädsla
kommer Jesu röst höras, som säger "Var lugn! Det är jag! Var inte rädd."

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 7 februari 2013

Nineve och Sverige

I söndags höll denna mask sista predikan utifrån Nahums bok. Jag riktar mig också till Sverige.Predikan berör först vad som beskrivs hända med Nineve i boken, Guds dom som verkställs över Nineve, och varför. Sammanfattning av texten, går igenom händelseförloppet i ordning och förklarar och kommenterar vissa verser som är nödvändiga att kommentera.

Sedan anknyter jag från Nineves dom, till domen över Sverige. Var Nineve större syndare än Sverige? Nineve som belägrades, utarmades, plundrades och utraderades från jordens yta? Nej - men om inte Sverige ångrar och omvänder sig så kommer Sverige också att gå under! (Jfr Luk 13:1ff)

Sverige upplever i detta nu en mycket strängare vredesdom där landet åker mer och mer utför i synd och omoral (Jfr Rom 1:18ff) och drar mer och mer vrede över sig själv fram till vredens och Guds rättvisa doms dag. Men än idag finns det hopp för Sverige så länge församlingen, vi kristna, finns. Vi har uppdraget likt profeterna att tillrättavisa och förmana människornas synder och varna om den kommande domen, som vi vet ska komma enligt Bibeln.

I predikan nämner jag några av synderna som Sverige är skyldigt till:
Ateism; sexuell omoral, homosexualitet, heterosexualitet utanför äktenskapet, man gör lagar emot äktenskapet och familjen som Gud ordnat det och gör homoäktenskap och snart också månggifte; aborter som är mord och går hand i hand med sexuell lösaktighet, man vill slippa konsekvenser som att få barn. Även hur tillåtande s k kristna och pastorer är om sexuell omoral nuförtiden, exempelvis att folk bor "sambo", tillsammans utan att vara gifta, vilket tillhör äktenskapet. Har bara sista dagarna fått se detta sorgliga mörker av kristna som ser det som helt OK att bo sambo och t o m ha sex utan att vara gifta! Och även försvarar de som lever så!

Mer synder: Supanden, festanden, lögner, stöld, fiffel, fusk.


Finns såklart mer att säga, som att vårt rättssystem är misslyckat och en styggelse i Guds ögon, frikänner skyldiga brottslingar, ungdomsgäng kan misshandla pensionärer ostraffat och de får även pengar för det. Och man fördömer oskyldiga (t ex skickar man ut kristna flyktingar tillbaka från länderna de flytt från, där de blir dödade.) Olydnad mot föräldrar och att de inte respekterar äldre. Och allt förtal och prat bakom ryggen folk gör. "Näthatet." Själviskheten. Avundsjukan. Detta är en del av Sveriges synder som vi måste vara öppet tydliga och "skälla ut" svenskarna för.

Visst kommer folk bli arga och hata en - precis som de hatade Jesus för att Han vittnade om att deras gärningar är onda (Joh 7:7) Men en del kommer också bli ledsna och få en "sorg efter Guds vilja" som "för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning." (2 Kor 7:10)

Gråt och klaga över era synder, omvänd er i säck och aska som Nineve gjorde första gången vid Jonas predikan.

Kan vi få en sådan väckelse? Må Gud visa Sin nåd över detta land och sända arbetare till Sin skörd.

söndag 3 februari 2013

Man kan inte älska både Gud och Världen samtidigt (James A. La Belle)Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.
(Jakobsbrevet 4:4 SFB)

Det är min fasta övertygelse att världslighet förstör Jesu Kristi församling. Församlingen blir mer och mer...
som världen
omöjlig att se skillnad från världen
söker efter världen
älskar världen

Vår relation med Jesus Kristus är knappast mer än ett bihang eller tillbehör till våra upptagna, världsliga liv. Vi syns inte längre som skilda, konsekrerade, pilgrimer, övernattare, eller helgade åt Herren; istället, har vi...
ögon fulla av världen
hjärtan kära i världen
öron som lyssnar till världen
läppar fulla av världsligt tal
händer fulla av världsliga saker
fötter bekväma med världsliga vägar, och
kroppar som inte längre är beredda att ge sig av och vara med Jesus eftersom det skulle betyda att ge upp världen.

Det finns en himmel att vinna och ett helvete att fly, och alla de som inte har någon synlig, praktisk, förvandlande, bestämmande, självförnekande, världs-avskyende kärlek till Jesus Kristus - kommer att bli fördömda när Han kommer!

Älska inte världen, inte heller sakerna i världen. Om någon älskar världen, är inte faderskärleken i honom;
eftersom allt det i världen:
-köttets begär,
-ögonens begär
-och skrytsamhet över livstillgång
är inte från Fadern utan är från världen.

(1 Joh 2:15-16)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 1 februari 2013

Tony Miano i OS

När det var OS i London var Tony Miano och några andra där för att predika Evangeliet på gatorna.Gatupredikan är en ädel och biblisk praktisering som få vill ta i med tång i dagens moderna kristenhet. Men det är så man läser hur Evangelium spreds i Apostlagärningarna.

De hade även med OS-evangelisationen i ett avsnitt ur On the Box with Ray Comfort: