Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 30 april 2012

söndag 29 april 2012

En Läglig Anvisning (James Smith, 1860)

När vi kristna går framåt i livet, och får veta mer om den mänskliga naturen, och frestelsens kraft, desto mer bör vi ägna oss åt ungdomarna, och desto mer brådskande bör vi söka deras räddning. Det är en underbar syn att se äldre kristna försöka få unga människor till Frälsaren. Och detta bör vi ofta få se - för de känner till kraften i ungdomens begär, världens dragningskraft, satanskt inflytande, hjärtats bedräglighet och den odödliga själens värde!

Äldre vänner, känner ni och handlar ni som ni bör för de unga? Gör ni allt ni kan för att rycka dem som brännjärn från elden?

Salomo var en gammal man när han skrev Predikaren, och i denna bok visar han stor omtanke för de unga. Om och om igen tilltalar han dem på olika sätt, men med vilken rörande och fin ironi, talar han till dem på ett ställe: "Gläd dig, du yngling, i din ungdom, låt ditt hjärta glädjas i din ungdoms dagar. Vandra ditt hjärtas vägar, följ det dina ögon ser. MEN VET att för allt detta kommer Gud att döma dig!" Predikaren 11:9

Ungdomens vana. Han är glad i sin ungdom, i sin fysiska styrka, personliga tilldragningar, och nyvunnen frihet. Då han känner sig stark, skjuter han domens dag långt framför sig. Fåfäng om sin person, är han stolt över sitt utseende och förmågor. Fri från hemmets koppel, tar han bort selen från sina begärs nacke. Hans hjärta hejar på honom, och driver honom framåt i jakten på dårskap! Han går på sitt hjärtas väg - som alltid är ond. Han känner inte till villfarelsens krafter. Därför förleds han av de korrupta principer som verkar inom det. Han söver ner sitt samvete, eller tvingar det med våld att vara tyst.

Sedan ger han efter för världens lockande inflytande. Och när han gör så, frestar Satan honom att fortsätta längre och längre - och planerar hans eviga fördömelse!

Han gör vad han tycker är bäst i sina egna ögon - han låter dem vilseleda honom. Han går efter vad han ser, inte efter Guds Ord. Han leds bort av utseenden och föraktar de gudfruktigas råd och förebild. Han vägrar att lyssna eller ledas av föräldrarnas råd. Han föraktar eller ringaktar predikantens förmaning, och vill vara sin egen lag. Han väljer fåfänga människor som kamrater och följer dårarnas förebilder!

Låt oss nu lyssna på Predikantens Anvisningar. "Gläd dig, du yngling, i din ungdom, låt ditt hjärta glädjas i din ungdoms dagar. Vandra ditt hjärtas vägar, följ det dina ögon ser. MEN VET att för allt detta kommer Gud att döma dig!"

Ta din egen bana - om du bestämt dig.

Gå på den väg du föredrar - om du tycker det är bäst.

Förbli på vägen du valt.

MEN VET att det finns ett slut på din bana - och det slutet är domen!

Domens dag är fastställd - och är alltså ett faktum.

Domaren står vid dörren - och är alltså nära.

De döda, små och stora, ska stå inför Gud - den är alltså allmän.

Var och en av oss ska avlägga sin räkenskap inför Gud - den är alltså personlig.

Innan denna yttersta dom, kommer alla folkslag att bli samlade - den kommer alltså bli öppen och offentlig.

Gud kommer döma i rättvisa och rättrådighet - den kommer alltså vara rättfärdig.

Det kommer bli en stor dag, den yttersta dagen - och kommer alltså bli slutgiltig.

"MEN VET att för allt detta, kommer Gud att döma dig!"

Du kommer inte att kunna komma undan!

Du kommer inte att bli förbisedd eller glömd!

Du kommer bli personligen framropad, och det kommer inte gå att undvika!

Döden kommer att gripa och kasta dig i fängelse. Därifrån kommer änglarna föra ut dig, och Jesus kommer att döma dig! Ty "han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det!" Apg 17:31

Unge man! Unga kvinna! Till dig har detta ord av allvarlig förmaning sänts! Se hur många unga människor som kallas bort av döden! Dödliga sjukdomar och olyckor - hur vanliga. Plötslig död - hur ofta förekommande. Det är väldigt sannolikt att Gud snart kanske kallar på DIG! Hur nödvändigt då att du är redo, för döden ger ofta bara en kort notis - eller ingen notis! Gud...
-varnar dig genom Sin försyn
-Han leder dig i Sitt Ord
-Han bjuder in dig genom Sina tjänare
och Han kommer att döma dig genom Sin Son!

Så när du än frestas att hänge dig åt något oheligt nöje eller handling, kom ihåg dessa ord: "MEN VET att för allt detta kommer Gud att döma dig!"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 27 april 2012

Några saker om kalvinismen


När man pratar om kalvinism så finns det många olika uppfattningar och även en del felaktiga uppfattningar. Här finns en bra lista över några saker som försöker reda upp en del missförstånd. Den har varit till hjälp för mig att förstå en del saker. Listan är inte avsedd för att argumentera för lärorna utan endast reda upp missförstånd och därmed undvika förvirring och pajkastning när man pratar om kalvinism. Några utvalda punkter ur listan (fritt översatt med några förtydligande tillägg):

5) Kalvinister tror faktiskt på människans ansvar, men förnekar att hon har förmåga att omvända sig och tro evangelium. De två orden ansvar och förmåga är inte synonymer. Kalvinister tror att människans oförmåga att omvända sig och tro är orsakad av hennes egen synd - och inte av något Gud tvingat på henne.

6) Kalvinister tror inte att människor är marionettdockor, träkubbar eller robotar, utan ansvariga människor, och behandlas som ansvariga människor av Gud, även om de är fallna.

7) Kalvinister är inte fatalister. Kalvinister tror att Gud förordnat medlen så väl som målet. De tror alltså att evangelisation är medlet - sättet - som Gud använder för att uppfylla Sin avsikt - målet - att frälsa de utvalda. Det är inte sant att säga att kalvinister tror att Gud frälser folk utanför evangeliet. Kalvinister tror på bön. (När jag trodde på att människan skulle bli frälst "av fri vilja" och att Gud "inte tränger Sig på någon" var det ett hinder för mig att be till Gud för folks frälsning, däremot.)

8 ) Kalvinister tror faktiskt att det är människors skyldighet att omvända sig och tro evangelium. Här är vi oense med "hyper-kalvinisterna."

9) Kalvinister tror faktiskt att evangeliet (för att citera Calvins kommentar till Jesaja 54:13) ska predikas urskillningslöst både för de utvalda och för de förkastade. Här är en annan punkt där vi är oense med hyperkalvinisterna.

10) Kalvinister begränsar inte värdet eller förtjänsten eller värdigheten i Kristi blod. Men de begränsar blodets avsikt från att frälsa någon annan än de utvalda. Vi nöjer oss (liksom Calvin) med påståendet att Kristi blod var tillräckligt för hela världen men endast avsett för de utvalda.

11) Kalvinister tror inte att människor blir fördömda utan någon hänvisning till deras synd. Gud går förbi och lämnar vissa i deras synder, det är inte samma sak som att Gud skulle fördöma folk bara genom att "bestämma" det. (Tänk på att Gud är inte skyldig att rädda någon syndare alls utan Han kan helt rättvist kasta alla direkt i Helvetet redan nu. Ändå har Han genom Sin fria nåd valt att rädda många!)

15) Kalvinister tror inte att människor släpas sparkande och skrikande (mot deras vilja) oemotståndligt till Kristus. Irresistable Grace - oemotståndlig nåd, innebär även att Gud i frälsningen ändrar på människans vilja, så att de vill komma till Honom. Ingen kom till Kristus motvilligt eller ångrar att hon förts till Honom.

16) Kalvinister tror inte att det finns själar där ute som vill bli frälsta men inte får det eftersom de inte är utvalda. Ingen vill lämna sin synd och komma till Gud och bli frälst, om inte Gud ändrar deras vilja, se 15 ovan.

17) Eftersom kalvinister inte har tillgång till Livets Bok som tillhör Lammet, ser vi alla människor som potentiellt utvalda och predikar evangelium för dem.

18) Kalvinister tror på Unconditional Election - villkorslös utkorelse - men inte på villkorslös frälsning. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike (Joh 3:3) Den som inte omvänder sig, kommer att gå under (Luk 13:3). "Omvänd er..." osv, allt detta är villkor för frälsning.

19) Kalvinister tror att pånyttfödelsen föregår och automatiskt och omedelbart frambringar tro på Kristus. Vi rör inte ihop termen pånyttfödelse med rättfärdiggörelse eller frälsning. Guds Ande pånyttföder den utvalde syndaren och gör så att hon kan överge döden i sin synd och villigt omfamna Kristus och så bli rättfärdig genom tro och frälst för evigheten. Pånyttfödelse är alltså inte synonymt med rättfärdiggörelse eller frälsning.

20) Perseverance of the Saints - de heligas uthållighet - betyder inte att kalvinister tror att de måste hänga fast för glatta livet utan att Guds bevarande kraft är där. Det betyder helt enkelt att vi tror att den kristne kommer visas vara en segrare enligt 1 Joh 5:4-5, m m.

21) Vissa kalvinister använder frasen Particular Redemption - särskild återlösning - i motsats till Limited Atonement - begränsad försoning - för de ser hur den som tror på allmän försoning också kan sägas begränsa försoningen, fast bara på ett annat sätt, d v s den kommer inte att försona alla fast den avsågs försona alla.

22) Kalvinister tror inte att Jean Calvin är ofelbar. Metodister tror ju inte heller att John Wesley är ofelbar och dispensationalister tror inte heller att Scofield eller John Darby har sista ordet.

23) Samtidigt som kalvinister tror att frälsande tro och omvändelse är Guds gåvor till de utvalda, tror de inte att Gud utövar tron åt dem eller "omvänder dem" åt dem. Den utvalde syndaren, som satts i stånd av Guds kraft, omvänder sig faktiskt och tror själv.

24) Även om det inte kan finnas någon verklig medelväg mellan kalvinistens position och icke-kalvinistens, tror ändå de flesta kalvinister att båda sidor verkligen predikar evangeliet. Trots våra olikheter i fråga om många av detaljerna, predikar man verkligen evangeliet, om man predikar att Kristus dog för de ogudaktiga och att verket var tillräckligt att frälsa vem som än omvänder sig och tror. Vi gläds i John Wesleys evangelieförkunnelse precis lika mycket som George Whitefields, men naturligtvis skulle vi anse Whitefield vara den bättre teologen.

25) Det är skillnad mellan en paradox och en motsägelse. Vi vet att Gud är suverän, ändå är människan fri att följa maningarna i hennes egen vilja. Det är inte en motsägelse utan en paradox, var de två linjerna möts kan vi inte säga. Ovetande om detta är möjligt på grund av 5 Mos 29:29

26) Kalvinister tror att även syndiga handlingar är förordnade av Gud (Ef 1:11/Ords 16:4) - det innebär att händelsen säkert kommer inträffa men inte av tvång. Detta friar Gud från att vara syndens upphov. Detta synsätt förklarar bäst korset (Apg 2:23/4:27-28/Luk 22:22)

Se även:
Om Kalvinismen Stämmer, Varför Evangelisera?
Amazing Grace (om kalvinismens teologi och historia)del 1, 2, 3
Guds juveler hittar man ofta nedgrävda i det värsta snusk!
..

onsdag 25 april 2012

Musse Pigg-guden

Jeff Noblit om den ytliga, människocentrerade Musse Pigg-guden som genomsyrar landet..."Hjälpte det din självkänsla? Behöver du Joel Osteen nu?"

Här kan du se hela predikan med svensk text

måndag 23 april 2012

Guds plan för familjen och arbetslivet (Daniel Norén)(Det går att lyssna och ladda ner mp3:or av predikningarna på hemsidan under "predikningar")

söndag 22 april 2012

Jesus och syndaren (James Smith, 1860)

Allt som Jesus gör för förlorade syndare - gör Han fritt, av rent förbarmande, godhet och kärlek.

Ändå letar vi alltid efter något i oss själva för att bli uppmuntrade! Å andra sidan tenderar vi att se på någon synd vi begått, som gör oss modfällda. När vi egentligen bara bör se till Jesus. Nu vill jag, under några minuter, fästa ditt sinnes öga på vad Jesus gör för syndare - hur Han handlar gentemot dem just nu.

Jesus kallar syndaren. Han säger: "Kom till Mig. Kom, precis som du är. Kom, denna stund. Kom, för allt du behöver. Kom, för allt du önskar. Kom, och bli räddad. Kom, och jag ska mätta dig. Kom, och anförtro alla dina bekymmer åt Mig, så ska jag göra så att allt som händer, samverkar till ditt goda."

Jesus tar emot syndaren när hon kommer. Han tar emot varje syndare, hur usel, vidrig och ovärdig hon än är! Han tar emot syndaren med nåd - och förlåter varje synd, efterskänker och glömmer allt som hon gjort fel, och behandlar henne med yttersta vänlighet.

Jesus renar syndaren. I springbrunnen av Hans dyrbara blod, och i tvättkaret av Hans heliga Ord - renar Han från skuld och befläckelse, anpassar henne till helig tjänst på jorden, och för heligare tjänst i himlen. Inte heller finns det något sätt att bli av med skulden förutom genom Hans blod; inte heller av orenhet, förutom genom Hans Ande som samverkar med Hans Ord!

Jesus kläder syndaren. Renad från skuld och smuts, ikläds vi Hans frälsningskläder, och täcks av Hans rättfärdighets mantel. Allt som behövs för vårt ärofulla framträdande i himlen bland de förhärligade, ser Han till att skaffa.

De som förtröstar på Honom, blir helt närda av Honom. Jesus föder syndaren. Hans kött och blod blir vår dagliga föda. Vi kan inte mer leva och vara friska, utan att ta in mat för kroppen, än vi kan leva och vara lyckliga utan ljuvlig och ofta förekommande näring från Kristus. Det finns i den förnyade själen, ett sug efter Kristus, och det mättas aldrig, om det inte får få upp ögonen för Hans närvaro, begrunda Hans ord, eller tröstas med Hans kärlek.

Jesus anställer syndaren. Efter att ha kallat, tagit emot, renat, klätt och närt henne, sätter Han henne i ARBETE. Han ger henne ett kors att bära, och en tomt i Sin vingård att bruka. Han sänder henne att tala till andra om Hans nåd, och att visa för andra Hans humör och sinnelag. Han sänder henne till den fattiga änkans stuga, till den sjuke mannens kammare, och till den okunniga själens hem, och säger "Föd dem åt Mig; trösta dem åt Mig; och lär dem åt Mig!"

Jesus tröstar syndaren. Ja, när hon är deprimerad och modfälld, när hon är låg och nedslagen. Han tröstar genom någon viss försyn, genom någon lämplig del av Sitt Ord, genom råd från någon vän, eller genom Sin Andes ljuva viskningar.

Jesus försäkrar syndaren. Försäkrar henne om Hans kärlek till henne, om ett frälsande intresse i Hans fullbordade verk, och om åtkomst till himmelska gårdar! När Jesus försäkrar oss - försvinner våra tvivel och farhågor, vår otro förstörs, och våra själar fylls med frid och glädje.

Jesus besöker syndaren. Han säger: "Jag ska komma till honom." Och Han kommer, och tar med Sig behagligt ljus, dyrbara frukter, och glädje och frid. Han säger "Jag ska komma och äta med honom, och han med Mig." Och han drar in honom i en så ljuvlig, nära och kär gemenskap med Sig själv - så att ingen påkostad måltid, inget trevligt sällskap, kan jämföras med den.

Jesus återställer syndaren. För hur förvånande det än kan låta, är det ändå sant att vi är benägna att förirra oss!
Vi lämnar ljuset för mörkret!
Vi lämnar välstånd för fattigdom!
Vi lämnar glädje för sorg!
Vi lämnar ett paradis för en öken!
Och efter att ha förirrat oss, skulle vi aldrig hitta tillbaka, om Han inte kommit efter oss! Men, välsignat vare Hans heliga namn - han kommer efter oss! Och då återställer Han våra själar, och föder oss åter på gröna ängar, och får oss att ligga ned vid de stilla vattnen!

Jesus tillrättavisar syndaren. Även om Han skonar oss som personer, skonar Han aldrig våra synder! Han hemsöker våra överträdelser med käppen, och våra brott med piskrapp! Hans tillrättavisningar är ofta skarpa. Huggande överbevisning, tunga förluster, svåra prövningar, förbryllande bekymmer, kroppslig sjukdom, och smärtsamma förluster - är några av de KÄPPAR som Han tar till. Men hur många och tunga Hans slag än är - är de lättare än vår skuld, och färre än våra synder! Han handlar med oss som med söner. Han tuktar oss för vår vinning, och för att göra oss delaktiga i Hans helighet!

Jesus förhärligar syndaren. Förhärligar henne med Sig själv - och skänker henne en evig vikt av härlighet! Vad det är att bli förhärligad vet vi inte fullt ut. Åtminstone är det att bli befriad från allt som är syndigt, smärtsamt och nedbrytande, och till att bli utrustad med allt som är ljust, vackert och välsignat. Det är att göras så lik Jesus som möjligt, och att vara hos Honom där Han är för evigt!

O förunderliga nåd, hos en förunderlig Frälsare!

Troende, denna dyrbare Frälsare är din!

Kommer du inte att älska Honom då?

Kommer du inte vittna om kraften och ljuvheten i Hans kärlek, om glädjen och lyckan som finns i Hans vägar?

Kommer du inte iaktta Hans stadgar och hålla Hans lagar?

Kommer du inte komma ut ur världen, som är befolkad av Hans fiender, och bli avskild åt Honom? Kan du beblanda dig med de köttsliga och vanliga platserna för världslig unerhållning? Måste du gå till världen för att bli förnöjd och underhållen?

Se upp för hur du sårar din dyrbare Frälsares älskande hjärta!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 20 april 2012

Syndig kultur

Det finns inget sätt att övertyga och övertala en andligt död person att bli kristen. Hon är född i synd, död genom sin synd, följer vad hennes begär vill och dricker orättfärdighet som vatten. Denna kultur sitter som berget.

Nu samverkar allt inom henne och allt i hennes närhet för att hålla henne trolös. Asfalten suggererar fram en känsla av profanitet, och att inget vackert eller heligt finns. De ideligen repeterade budskapen som saknar Gud eller om att inte Gud finns, och att när du dör händer inget "så försök att göra det bästa av livet," cementerar fast hennes hårda stenhjärta. De dagligen återkommande stunderna med tankar och planer om att öka sitt självförtroende och ego, uppfylla sina önskningar och begär, blir det mest naturliga och självklara i hennes vardag. Lysrörslamporna lägger till kall sterilitet, och läsande av tidsskrifter eller tittande på TV-program, om och om igen, som hjärntvättar om "miljoner år" och att djuren "utvecklat" sina förmågor, fördjupar övertygelsen. Och i själva den omgivande kulturen ser hon denna världsåskådning: hur många åkallar inte "fan," "satan," "jävlar?" Helg, ledighet och fritid levs i utsvävningar och laster. Termer som döpa, påsk, synd, själ, frälsning, har förvanskats att betyda något helt annat. Och på resa genom landet ständigt denna döda asfalt och vägskyltar som visar att destinationen endast finns här på jorden.

Den andligt döda ser lika lite som fisken ser vattnet, hur de är omgivna och indränkta i sin synd. De kan se på andra med kritiska ögon; ingen är perfekt och det finns iallafall många som är värre än en själv. Men den egna synden kommer de inte åt; den är för nära, för inuti, för symbiotisk med deras eget ego. För älskad.

Bibeln säger att ingen andligt död genom argument, mänsklig visdom och filosofi, kan omvändas från synd till Gud; för det var inte argument som gjorde dem till syndare. Deras synd vilar inte på rationella skäl, så hur skulle rationella skäl kunna nå dem? -Deras synd beror på deras natur, som från början är frånvänd Gud, som hatar och förnekar Gud och som fortsatt mer och mer har förblindats av sina falska vanföreställningar.

(Jfr originalet)

..

onsdag 18 april 2012

Korsets Verkliga Betydelse (Paul Washer)

Det finns många "kristna" hemsidor, och bloggar, där ute där man får leta länge för att om möjligt hitta någon verklig framställning av Evangeliet. Korset. Man har andra hjärtefrågor som har överhanden. Frågor som fått ta utrymmet från det som Paulus sa var det enda han ville veta av: Kristi kors.

Efter ett tag tappar vi intresset för de saker som är som mest häpnadsväckande första gången vi ser det. Saker blir lätt klichéer. "Jag älskar Jesus." "WWJD." "Jesus dog."

Jesus dog. Denna sanning bör krossa våra hjärtan i tusen bitar när vi förstår den verkliga betydelsen av detta. Det bör upprymma oss alla med tillbedjan. Detta bör kristna bloggar fyllas med.

Men, har man då hört den verkliga betydelsen av det? Jesu lidande var inte bara den utvärtes synliga tortyren tillfogad av romarna. Det var inte det som betalade för våra synder. Det var det att Gud krossade Honom med den fulla kraften i Sin allsmäktiga och stränga vrede. Vrede som skulle ta oss var sin evighet i Helvetet att lida och aldrig bli färdiga att betala eftersom vi inte är tillräckligt värdiga. Men Jesus är oändligt värdefull och betalade på en gång fullt ut för mångas synder.

Gud kan inte låta synden gå ostraffad. Gud är helig, rättvis och kärleksfull. Gensvaret från denna heliga, rättvisa och kärleksfulla Gud, på synden, är vrede. Ja!! - det är viktigt att komma ihåg att även Guds kärlek är med i beräkningen, fast många tafatt försöker få det till att Guds kärlek ska tala emot läran om Helvetet. För om någon oförrättar någon du älskar, då blir du arg. Och Guds kärlek är så stor, därför blir Han så fruktansvärt arg och antänder en helvetets eld. Den perfekta, rättvisa, stränga vreden och hatet mot ondskan och onda män.

Problemet är att en rättvis Gud inte bara kan förlåta folk. Du är en brottsling som brutit alla Guds lagar. Det enda en rättvis Gud bör göra är att omedelbart döda, döma och kasta dig ner i Helvetet.

För att Gud ska kunna ta några av dessa onda män och förlåta dem, måste något annat göras.Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.
(Hebreerbrevet 9:22 SFB)

Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.
(Hebreerbrevet 9:27-28 SFB)

|||||

söndag 15 april 2012

Du säger att du vill bli som Kristus (J.R. Miller, 1895)

Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
(Matteusevangeliet 20:28)

Fotokonsten är nu så perfekt att hela bilden av en stor tidning kan tas i en så liten miniatyr att den kan bäras i ett litet smycke samtidigt som varje bokstav och punkt är perfekt.

På samma sätt fotograferas Kristi liv i en liten fras "inte för att bli tjänad - utan för att tjäna."

Han kom inte för att bli tjänad; om detta varit Hans mål hade Han aldrig lämnat himlens härlighet, där Han inte saknade något, där änglar prisade Honom och tjänade Honom. Han kom för att tjäna. Han gick omkring och gjorde gott. Han glömde helt Sig själv. Han tjänade alla Han mötte som ville ha Hans tjänst. Till sist gav Han sitt liv i den största tjänsten - att ge det som ett syndaförsonande offer för andra. Han kom inte för att bli tjänad - utan för att tjäna.

Du säger att du vill bli som Kristus. Du ber Honom att inpränta Sin egen bild på ditt hjärta. Så, här är bilden! Det är ingen vag dröm om perfektion som vi ska tänka på när vi ber om att bli gjorda lika Kristus. De katolska munkarna trodde att de blev som Kristus när de gick ut i vildmarken, bort från människor, för att leva i kalla celler. Men det är inte vad denna bild antyder. "Att tjäna" - det är det Kristuslika! Istället för att fly bort från världen - ska vi leva bland människor, för att tjäna dem, söka att välsigna dem, att göra gott mot dem, att ge våra liv för dem!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 12 april 2012

Jag skäms inte för det SANNA Evangeliet. (Paul Washer)

Ett annat klipp ur en predikan som kommit av Guds nåd som verkar genom Paul Washer.

"Jag skäms inte för evangelium." Romarbrevet 1:16Vi lever i en tid där man tror att för att vara relevant för kulturen måste man vara som kulturen. Där man tror att man måste anpassa Evangeliet till kulturen.

Evangeliet har kraft inte för att det är godtagbart för köttsliga människor, utan för att det är en stötesten för dem.

Paulus predikade i en tid av judisk mytologi och grekisk filosofi. Som motsade allting i Evangeliet. Paulus sågs som en galning.

Vi måste vara villiga att gå med vår mästare att vara en stötesten. Att predika Kristus korsfäst på ett sådant sätt att Gud Allsmäktig blir upphöjd och människan ödmjukad. Så att när de lär sig att förakta sig själva, värderar de Evangeliet och blir frälsta.

Det värsta som kan hända en predikant och en församling, är att bli civiliserade och respektabla. För i det ligger ingen kraft.

Relaterat

måndag 9 april 2012

Påskdagens predikan

Predikan av Daniel Norén

söndag 8 april 2012

Du har låtit nyckeln rosta (John MacDuff, 1818-1895)

Han bad hela natten till Gud.
Lukasevangeliet 6:12

Jesus var en "bönemänniska" med eftertryck. Anden var "utgjuten över Honom utan mått" - ändå så bad Han! Han var visheten förkroppsligad "och behövde ingen som undervisade Honom" - ändå bad Han! Han var oändlig i Sin makt och gränslös i tillgångar - ändå bad Han! Hur djupt heliga är Hans andäktiga minnen som svävar runt Olivbergets och Tiberias strand i ensamhet! Han tycktes ofta göra natten till dag - att lösa in stunder för bön, hellre än att förlora denna välsignade förmån.

Alla Hans offentliga handlingar hade helgats med bön - Hans dop, Hans förklaring, Hans mirakler, Hans vånda, Hans död. Han andades ut Sitt liv i bön. "Hans sista andetag," säger Philip Henry, "var ett bedjande andetag."

Hur ljuvligt det är att tänka sig, om att ha gemenskap med Gud - att Jesus drack i just denna bäck! Han helgade det böjda knät och den tysta kammaren. Han uppfriskade Sin borttynande ande vid just samma stora Källsprång, som vi får liv från, men död om vi överger den.

Läsare! Klagar du över din slöa ande, din stapplande tro, dina ojämna känslor, din ljumma kärlek? Kan du inte spåra mycket av det du gråter över - till en inte så ofta besökt bönekammare? Du är utestängd från skatterna - eftersom du har låtit nyckeln rosta! Dina händer hänger ned - för att de slutat vara upplyfta i bön. Utan bön! Detta är...
- pilgrimmen utan en stav;
- sjömannen utan en kompass;
- soldaten som går i strid obeväpnad!

Se upp för att uppmuntra det som gör bönen oemottaglig - att gå in i Guds audienssal med befläckade kläder, att världens buller följer efter dig, att dess distraherande tankar ohämmat svävar över din ande. Är du förvånad över att det levande vattnet vägrar flöda genom tilltäppta kanaler, eller det himmelska ljuset att tränga igenom dunkla ångor?

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 7 april 2012

Långfredagens predikan

Predikan av Omid Pasbakhsh

torsdag 5 april 2012

Att vittna ärligt

Ärlighet varar längst när man är ute och evangeliserar och vittnar. Vad håller vi på med? Gör vi det för att det är ett roligt sätt att spendera dagen på, eller för att vi främst vill ära Gud och att folk ska bli räddade från Helvetet?

Ray Comforts undervisning om evangelisation är den bästa jag vet. Den ger ett bra sätt för oss att veta hur vi kan dela Lagen och Evangeliet när vi vittnar.

Det bibliska sättet att visa en syndare Guds kärlek är att visa henne hur stor hennes synd är och sedan visa henne Guds otroliga nåd i Kristus. När du använder Lagen för att visa världen deras sanna tillstånd, var beredd på att syndare kommer tacka dig. För första gången i sina liv kommer de se det kristna budskapet som ett uttryck för kärlek och omtanke för deras eviga väl, snarare än att bara konvertera folk för en bättre livsstil här på jorden.
Översatt från Ray Comforts The Evidence Bible
Jag har faktiskt varit med om flera gånger då folk har tackat mig för att jag rätt upp och ner ärligt berättat för dem hur det ligger till. Visat att de är syndare enligt Guds Lag och på väg till Helvetet, men att det finns räddning. Inget smygande, eller att försöka undvika de "jobbigare" delarna.

Några fler råd, från Paul Washer:

måndag 2 april 2012

Påskens förebilder

Påskens förebilder (2 Mos 12:1-13)

Predikan 2012-04-01 (Inte ett aprilskämt)

http://gibk.se
Relaterat

söndag 1 april 2012

Kristi Ämbeten (James Smith, 1802-1862)

Om vi ser på Kristi ämbeten - får det våra hjärtan att älska Honom mer.

Han är en profet, som...
  lär de okunniga,
  leder de blinda, 
  och gör de dåraktiga visa
Han...
  avslöjar Faderns sinne, 
  öppnar det eviga förbundet, 
  och lär allt Sitt folk att gå med vinst.
Han är en präst, som...
  sonar för de skyldiga, 
  försonar de som är fiender, 
  och medlar å överträdares vägnar.
Han...
  tillfredsställer rättvisan,
  förstorar barmhärtigheten, 
  och för en helig Gud och orenade syndare in i en ärbar förening.
Han är en kung, och som sådan...
  tar Han emot de missnöjda, 
  härskar över oräkneliga botfärdiga brottslingar, 
  och försvarar alla Sina undersåtar från fara.
Hans makt är allsmäktig,
Hans resurser är gränslösa,
Hans styre är fredligt, och
alla stadgar i Hans kungarike är visa, barmhärtiga och rättvisa.

Han är också vår make - som älskar, vårdar och ärar Sin älskade blodköpta brud. Han...
  älskar henne som Han älskar Sig själv, 
  behandlar henne med obeskrivlig vänlighet, 
  och kommer inte låta något skilja henne från Hans kärlek.
(Min översättning)
Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska