Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 29 mars 2021

Favoritcitat ur det tyska ställningstagandet om corona-restriktioner

I förra inlägget skrev jag om och länkade till ett ställningstagande från våra reformerta bröder i tyskland, pastorerna Tobias Riemenschneider och Peter Schild i Evangelisch-Reformierten Baptistengemeinde Frankfurt. Här är de bästa citaten på svenska, översatt med hjälp av Google Translate och korrigerad.

"Det är församlingens heliga plikt att påpeka statens fel, avslöja makthavarnas synd och kalla dem till omvändelse från sina onda gärningar. Vissa statliga corona-krav för kyrkor bryter mot Guds bud och kränker många kristnas samveten, genom att staten felaktigt inkräktar på Kristi herravälde över församlingen. Alla kristna är därför uppmanade att lyda Gud mer än människor och att motstå orättvisa på ett gudaktigt sätt, även om detta kan leda till statens förföljelse."

"undertecknarna inser inte församlingens heliga plikt att förkunna Guds ord för alla människor. Biblisk förkunnelse betyder dock att även påpeka orättvisa, överbevisa om synd och uppmana alla människor, inklusive de i regeringen, att ångra sig onda gärningar och att lyda Guds bud."

"Dessutom har vi befallningen att hedra härskarna. Är det vördnad om vi låter härskarna gå mot sin undergång utan att varna dem för att de samlar upp Guds vrede genom sitt trolösa ämbetsutövande?"

"Församlingen är Kristi kropp, och varje medlem i församlingen är medlem i den kroppen. Samlingen för tillbedjan är en samling för hela kroppen, inte bara vissa av lemmarna i kroppen. Skriften innehåller uttryckliga befallningar att inte överge våra sammankomster (Hebr. 10:25) (En liveström är inte en sammankomst och inte en församling.) Det är svårt att uppskatta den andliga skada som redan har åsamkats och fortfarande kommer det, för församlingar som inte har samlats som en hel församling på ett år nu, och heller inte längre firar nattvarden tillsammans, som ska tjäna till att stärka hela Kristi kropp."

"För det är inte bara ett hinder om förkunnelsens innehåll är begränsat, utan också om antalet möjliga lyssnare är begränsat. Och är inte begränsningar för antalet deltagare en brist på kärlek till dem för vilka det inte finns mer rum och som därför måste stanna hemma? Hur vågar staten anta att bestämma hur många människor som kan samlas för att tillbe Gud, himmelens och jordens skapare?"

"det kan uppenbarligen inte förnekas att Skriften är full av explicita befallningar att sjunga (jfr. bara Ps. 47: 7). Skulle det enligt undertecknarnas åsikt krävas motstånd här? För vilken myndighet har staten att förneka Herren Hans ära i att man sjunger Hans lov? Sång är en oumbärlig del av biblisk tillbedjan."

"Men obligatorisk maskbärande och sociala distanseringsregler för tillbedjan kan också kränka de kristnas samvete."

"det är fel för pastorer att göra iakttagandet av sådana mänskliga bud till villkor för deltagande i tillbedjan"

"de korrekt citerade exemplen i uppsatsarbetet berör inte omständigheterna för tillbedjan, för i sådana frågor har staten ingen gudagiven auktoritet. Annars kan staten alltför lätt hindra människors trosutövning genom att till exempel permanent begränsa antalet deltagare i gudstjänster till tio personer. I det fallet skulle staten emellertid inte agera inom sitt myndighetsområde utan som en tyrann. Detta måste man stå emot! "

"Vi är oroliga över hur lätt kyrkor ger upp sina friheter, som våra bröder och systrar kämpat för, lidit och ibland förlorat sina liv för att uppnå under de senaste århundradena."

"Det är inte staten som är så vänlig att den tillåter oss att dyrka under många begränsningar, utan det är vår gudgivna rätt. Staten, som Guds tjänare, är skyldig att säkerställa en ostörd utövning av denna rättighet. Vi bör inte tacka staten för att den 'låter' oss dyrka, staten borde snarare vara rädd för att inskränka på tillbedjan av Gud. Tacksägelsen tillhör endast Gud för att Han fortfarande håller tillbaka vår stat så att den inte kan förfölja kyrkan, som den gör på andra håll."

"Vi förstår också om situationen kan tyckas otydlig för enskilda kristna, särskilt om man utsätts för påverkan från vissa medier eller ogudaktiga och inte kan hitta en motvikt till detta i kyrkan. Men det har inte funnits någon objektiv brist på tydlighet i situationen under lång tid. Det är pastorernas uppgift att informera sig helt och hållet och att bedöma situationen på grundval av den kunskap som de fått för att leda sina får rätt. Okunnighet är inte dygdig ödmjukhet, utan dårskap."

"Borde kristna verkligen lita på gudlösa politiker och inte snarare kritiskt granska deras uttalanden för att se om de verkligen motsvarar sanningen, särskilt när det gäller frågor av så stor etisk och andlig betydelse?"

"Har inte undertecknarna läst hur vår Herre talar om att djävulens barn vill göra sin faders vilja, som är en mördare och lögnens fader (Joh 8:44)? Är detta inte sant för politiker? som rättfärdigar mordet 100 000 ofödda barn per år i vårt land, ja, än mer, kallar det för 'reproduktiv hälsa/rättvisa', och som förnekar sanningen om själva äktenskapets, familjens, könens, sexualitetens natur, och ju förnekar själva Skaparen?

"[vissa evangeliska ledare] har sett det som sin uppgift att upprepade gånger tillrättavisa John MacArthur, pastor i Grace Community Church i Los Angeles, USA, för hans väl genomtänkta beslut att fira gudstjänster med hela församlingen igen, i strid med bestämmelserna i delstaten Kalifornien och under hot om fängelse [...] Eftersom vi inte antar att herr Kotsch har gåvan att förstå tankarna och avsikterna i John MacArthurs hjärta, tillrättaviserar vi härmed offentligt honom för denna offentligt begångna förtalssynd."

"hur närmar vi oss rädda bröder och systrar på rätt sätt? Hur älskar vi dem som bröder? Genom att låta dem fortsätta i sin rädsla, som i slutändan är ett uttryck för deras lilla tro, och bekräfta dem i den? Eller genom att hjälpa dem övervinna sin rädsla genom sanning och tillit?"

"Undertecknarna borde fråga sig om deras teologiska världsbild verkligen rättas efter Bibeln eller inte snarare av världsligt, sekulärt tänkande och pragmatism, så att de inte drabbas av förföljelse av staten."

"vi förmanar dem som felaktigt upphöjer sig själva över sådana kristna som är övertygade genom Guds ord och sina samveten att motsätta sig staten och drabbas av förföljelse för det. Vi klargör härmed att vi i detta avseende står upp med våra älskade bröder John MacArthur och James Coates och alla de som förföljs för sin gudfruktighet. Vi uppmanar undertecknarna att noga överväga vilken sida de vill stå på."

"Vi uppmuntrar alla kristna att inte upptas i den galenskap som har gripit hela världen och förslavar människor i en ständig rädsla för döden, utan att modigt sätta sitt hopp till Kristus som är livet."

"Slutligen uppmanar vi alla pastorer att fullgöra sin heliga plikt och att frimodigt predika mot makthavarnas orättfärdighet och synd och också att högaktningsfullt kalla dem till omvändelse"

"Var uppmuntrade, bröder och systrar, att troget följa vår Herre i dessa sista tider, som han säger: 'Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.' (Upp 2:10)."

onsdag 24 mars 2021

Utlåtande om corona-restriktioner

Våra reformerta bröder i Tyskland har som församling genom Herrens nåd skrivit ett offentligt utlåtande angående de aktuella coronarestriktionerna. Bland annat är det förbjudet för församlingar att sjunga till HERREN.

Utlåtandet är en respons till ett papper som skrivits av ca 50 ledande evangelikala ledare i Tyskland, som förfäktar åsikten att man måste lyda staten i alla lägen.

Istället delar våra bröder broder John MacArthurs syn, som är mycket kritiserad och utsätts för ärenkränkning även i Tyskland. De ansåg det viktigt att stå tillsammans med honom och andra som delar våra övertygelser. Broder James White har publicerat en engelsk översättning av detta utlåtande på sin webbsida (öppnas i nytt fönster).

Jag har också tidigare skrivit ett mindre, mer praktiskt, utlåtande om hur det förhåller sig med rätten att införa restriktioner, vilka som har det och under vilka omständigheter som vi bör följa dem. Jag publicerar det här.

Rätten att införa restriktioner: privata företag och personer, staten, församlingen

Privata företag och personer

Privata företag och fastighetsägare har rätt att kräva ansiktsmask och andra regler eller försiktighetsåtgärder för sina anställda som är bundna av sitt kontrakt, och kunder, hantverkare och affärsidkare som väljer att besöka deras fastighet för att köpa eller sälja varor och tjänster. Privatpersoner har också rätt att bära en mask på sin egen kropp. Å andra sidan har de också rätt till det motsatta. Människor har rätt att avstå ifrån att bära mask och avstå ifrån att besöka platser där markägare kräver mask. Markägaren har rätt att förbjuda människor, beteenden och maskbärande, och att avvisa dem från sin egendom med hjälp av rimliga medel för att upprätthålla sin äganderätt. Dessa rättigheter och friheter är givna av Gud genom Hans budord. Avtalsfrihetens princip framgår av bl a Matt 20:1–16.

Staten

Staten har inte rätten att införa restriktioner, kräva ansiktsmask och förbjuda människor att träffas, för den äger inte någon annan egendom än vad de har stulit från folket. Staten har inga rättigheter eller något existensberättigande enligt Guds Ord. Deras enda respekt kommer från deras svärd och dess enda plikt och uppgift (ej rättighet), där de under Guds försyn finns, är att upprätthålla lag och ordning genom att bestraffa dem som vill göra det onda genom att bryta Guds Lag (Rom 13). Deras uppgift är inte att ansvara för folkhälsan, lägga till extra lagar, regleringar och restriktioner o.s.v., eller ens rekommendationer

Vad regeringar jorden runt nu gör är inte att ta hand om folks hälsa – det kan människor själva! Om de hade brytt sig om människors hälsa hade de redan haft ett tillräckligt beredskapslager och resurser för sjukvården som de stulit nog med pengar för att kunna ha råd med och sluppit dessa inskränkningar som de nu gör från första början. (Inte för att jag är för socialistisk sjukvård, bara påpekar deras inkonsekvens med sig själva). Nej, de bryr sig inte om någons hälsa, utan det de gör just nu är att passa på att ta åt sig enorm makt för att inskränka på människors rättigheter och ta ifrån oss friheter, som är givna av Gud. Även den svenska regeringen kommer att göra det efter ett tag. [Stycket skrevs för ett tag sedan, nu har det skett, anm.] Det är alltså regleringar som inte behagar Herren. Jag ser också folk, inkl kristna syskon, i princip tillbe sina länders ledare; be till dem om räddning i nöden och berömma dem, beundra dem för deras insatser för att skydda sina länder, vilket gör mig djupt bedrövad i anden. Samma länder och ledare dödar ju flera tusen eller miljoner ofödda barn genom deras abortlagstiftning. Det är rent hyckleri, de bryr sig inte alls om liv och hälsa. Likt Herodes, ger de inte äran åt Gud, utan tar själva åt sig Guds roll som Beskyddare och Försörjare, livgivare och dödare. Vad som sker med sådana ledare säger Skriften: Herrens ängel slog honom så att han blev uppäten av maskar (Apostlagärningarna 12:23). Låt dem ta varning.

Församlingen

Guds församling är Guds egendom, dess ledare (äldste) är endast Guds förvaltare och de har inte rätt att ställa in det regelbundna tillbedjandet av Herren på Herrens dag, tvinga alla närvarande att bära mask eller på annat sätt gå utöver vad som står i Ordet om gudsdyrkan. Den enda principen som kan tillämpas är hur de sjuka placerades i karantän, så de som är sjuka bör stanna hemma. Principen finns även om att bevara livet, men covid går inte under denna princip eftersom det inte är så farligt som regeringen och media säger till oss.* Journalister och politiker har ingen medicinsk utbildning och vet därför inte så mycket om vad de skriver om eller beslutar, utan de tenderar i socialistiska stater att gå hand i hand: staten finansierar via presstöd journalisterna som i gengäld vinklar nyheterna för att cementera politikernas auktoritära makt; allt med det satanska målet att försöka förtrycka Guds församling. Till exempel genom att piska upp rädsla, som gör människor villiga att ta på sig och följa vilka krav eller "rekommendationer" som helst.

Istället måste Guds församling vara ett vittnesbörd om tro och tillit till Honom, inte till staten, visa hur man kan vara lugn mitt i all hysteri, tänka klart och förhålla sig sakligt. Men masker kan inte heller förbjudas för dem som känner att de behöver dem. Jag respekterar, som sagt, rätten att bära den.