Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 30 mars 2012

Sanningen från en satanist!

Här är en annan video med satanister jag hittade bland relaterade klipp på YouTube och jag hittade något väääldigt intressant, och viktigt.

Det är snutt ur en gammal intervju som en "televangelist" vid namn Bob Larson har med Zeena LaVey, dotter till Anton LaVey som grundade Church of Satan och Nikolas Schreck, grundare av Werewolf Coven.Man märker att de intervjuade och intervjuaren inte kan hålla sig till själva intervjun så bra utan måste bråka lite, märka ord på varandra, och vara besserwissriga. Men sedan gör Schreck några väldigt sanna påståenden om kristen media och kristenheten:

Kristenheten har gett upp sina ideal och sällar sig till Djävulen, vilket man gör när man underhåller folk
Ni är del av något som Jesus Kristus säkerligen inte hade tolererat.


Här får jag säga mitt Amen. Till en satanist framför en "kristen televangelist." Detta var säkert sant då när han sa det och är det i hög grad idag. Det har gått ännu längre utför i den s k kristenheten just nu. Gå till en s k kyrka så är det bara massa underhållning men inget Evangelium. De har gått med i Satans led och underhåller folk.

Relaterat

onsdag 28 mars 2012

Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen...

Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna."
(Markusevangeliet 8:34-38)

Vad skulle du välja mellan:
Att ha alla världens rikedomar och lycka och göra vad du vill i en miljon år men vara eländig i all evighet efteråt.
Eller att vara eländig i en miljon år men sedan en miljard gånger lyckligare i all evighet efteråt?Relaterat

tisdag 27 mars 2012

söndag 25 mars 2012

Den enda passande klädseln för en frälst syndare (John MacDuff, 1818-1895)

Klä er i ödmjukhet.
1 Petrusbrevet 5:5

"Sann ödmjukhet," har en sagt, "är en vacker prydnad; det är den enda passande klädseln för en frälst syndare!" O låt oss då söka bli klädda i denna dräkt - så att vi kan föras till att ligga lågt vid vår Skapare och Frälsares fotpall!

Hos de forna helgonen syntes detta ödmjukhetens smycke märkbart framträdande - och de är mönster som vi ska efterlikna.

Abraham fanns, de troendes fader och Guds vän. Hur stor var hans ödmjukhet! hur djup hans självförnedring! Jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska! [1 Moseboken 18:27 SFB] Han var fylld med en medvetenhet av sin fullständiga intighet inför den Store Evige.

Där fanns även David, som talar om sig själv som en mask och inte en människa! [Psalm 22:7]

Job utbrast: Jag är för ringa! [Job 40:4]

Hos aposteln Paulus, än en gång, vilken slående exemplifiering vi har av detta ödmjukhetens smycke. Om självbelåtenhet någonsin skulle vara tillåtet hos någon individ, skulle det vara hos honom; för en så arbetsam, självförnekande, osjälvisk karaktär har tveklöst ännu inte kommit - undantaget människan Kristus Jesus själv.

Men vad var hans åsikter och känslor om sig själv? Vid ett tillfälle hör vi honom säga att han inte är värdig att kallas apostel. En annan gång säger han: Jag är den ringaste av alla heliga! [Ef 3:8] Och när han skriver ett av sina sista brev, utser han sig själv till den allra störste bland syndare! Han hade förts till självkännedom - en kunskap där all visdom har sitt centrum. Om vi kände oss själva som han - skulle stolthet och självbelåtenhet inte få någon plats inom oss!

Men, framför allt, låt oss tänka på Honom som sa Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Himlarnas himmel kunde inte innehålla Honom; den Eviga Gudomens hela fullhet bodde i Honom; djävlar skälvde vid Hans förmaning, och flydde från Hans närvaro till olyckans hemvist; ändå, vad mild, vad ödmjuk Han var! Läsare, sträva efter att formas till Kristus - i Hans ödmjukhet.

Mot de stolta har Guds missnöje i alla tider visats.

Tänk på Farao. Den stolta monarkens språkruk var: Vem är Herren, att jag skulle lyda Honom? Men det Gudomliga Majestätet kunde inte tåla att förolämpas på det sättet; så därför förgjordes den ynklige lille masken med alla hans legioner - de sjönk som bly i de stora vattnen!

Tänk på Nebukadnessar. Hör hans skrytande utrop: Se, detta är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde genom min krafts styrka, min härlighet till ära! Men Gud gick emot honom, och han vändes från människornas samhälle - för att äta gräs med markens djur!

Tänk på Herodes. Med vilken glädje han tog emot folkets bifall, när de ropade Det är en guds röst, och inte en människas röst! Men Herrens ängel slog honom - och han blev uppäten av maskar!

Men, samtidigt som Gud står emot de högmodiga - har Han lovat att ge nåd till de ödmjuka. De ödmjuka är de som får Hans särskilda hänsyn. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga - dvs en av den Store Kungens palats, där Hans härlighets tron står - där de oräkneliga arméerna av keruber och serafer är utposterade, och där fullkomnade helgon bor. Men Han har en annan boplats: men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande.

O Herre, underkuva stoltheten i mitt hjärta; och hjälp mig att yttra, med hela mitt uppträdande - den ödmjuka ande som i Dina ögon har ett högt pris!


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 23 mars 2012

"Jag älskar satan"

Några som pratar om att vara satanister. Etc.

Mörk Gryning spelar en trudelutt vid eftertexterna.onsdag 21 mars 2012

Kort påminnelse om varför mission är viktigt

Det här är en del ur ett klipp som visar hur missionärer gick till en avlägsen by och predikade Ordet i tid och otid. SANN evangelisation och dess resultat.

tisdag 20 mars 2012

Vad är Guds plan för äktenskapet?

Efesierbrevet 5:25-33 Vad är Guds plan för äktenskapet?

Predikan av Daniel Norén 2012-03-18

http://gibk.se

söndag 18 mars 2012

Den Gudomlige Filantropen (John MacDuff, 1818-1895)

Han gick omkring och gjorde gott.
Apostlagärningarna 10:38

"Det stora målet för Kristus," enligt Richard Baxter, "var att rädda människor från deras synder - men Han älskade också att rädda dem från ders sorger." Hans hjärta blödde på grund av mänsklig olycka. Välvilja tog Honom från himlen; och välvilja följde Hans steg vart Han än gick på jorden. Den Gudomlige Filantropens resor kännetecknades av tårar av tacksamhet och andetag av tacksam kärlek. De hjälplösa, de blinda, de halta, de övergivna fröjdades i att höra Hans steg. Det kan verkligen sägas om Honom: Jag räddade den fattige som ropade, och den faderlöse som ingen hjälpare hade. Den döende välsignade mig, änkans hjärta uppfyllde jag med jubel. (Job 29:12-13 SFB)

Alla lidande hjärtan var Jesus-magneter. Det var inte mer ett privilegium än en glädje för Honom att förvandla tårar till leenden! Ett av de få nöjen som på jorden gladde anden i "Smärtornas man" var nöjet av att göra gott - lugna förtvivlan och lätta olyckan. Tillsammans med glädjen som änkan i Nain fick när hennes son återupplivats - fanns det glädje i bröstet på den Gudomlige Återupplivaren!

Han tog ofta en omväg för att vara vänlig. En resa missunnades inte om så ett värkande hjärta skulle lugnas (Mark 5:1; Joh 4:4, 5). Inte heller var Hans vänlighetshandlingar utsträckta genom andras ingripanden. De var alla personliga handlingar. Hans egen hand helade. Hans egen röst talade. Hans egna fotsteg dröjde på sorgens tröskel, eller på gränsen till graven. Ah! om furstarna i denna värld känt till den kärleksfulla ömhet och osjälviskhet som fanns i detta underbara hjärta - "hade de inte korsfäst Härlighetens Herre!"

Läsare! Vet du något om en så aktiv välvilja? Har du någonsin känt njutningen i att göra gott? Har du någonsin känt, att när du gör andra glada - så blir du själv också det? Vet du något om den stora lagen i din varelse, som uttalades av den Gudomlige Beskyddaren och Mönstret för Välgörenhet: "Det är saligare att ge än att få?"

Har Gud berikat dig med den här världens gods? Försök se dig själv som ett avskilt medel för att ge det till andra. Akta dig lika mycket för att samla som en snåljåp och vara självisk och slösaktig! Hur sorgligt är det inte med de vars lott Gud har fått så mycket att överflöda med tidsbundna gåvor, som gått i graven utan att bry sig om att förminska en droppe av människors olycka, eller göra en av världens myriader av värkande hjärtan gladare! Hur Jesu exempel ger en näsbränna åt de kalla och beräknande välgärningarna - de mikroskopiska allmosor som många ger även av Hans eget folk! "deras dryckesoffer är inte som Hans, från brädden av en överflödande bägare - utan från botten - från slatten!"

Du kanske inte har så mycket att ge. Ditt område och tillgångar kanske är lika mycket begränsade. Men kom ihåg att Gud är lika mycket förhärligad genom de struntsummor som ges från fattigdomens inkomster - som genom den enastående välgörenhet från välståndets famn. "Herren älskar en glad givare!"

Den ädlare delen av kristen välgörenhet är inte omfattande donationer eller frikostiga finansiella uppoffringar. "Han gick omkring och gjorde gott." Det barmhärtiga besöket - det vänliga ordet - medlidandets blick - koppen med kallvatten - den lilla oskrytsamma tjänsten - när man ger utan att tänka eller hoppas på att få något tillbaka - det vänliga "att tänka på de fattiga" - förutse deras behov - tänka på deras bekvämlighet - de här sakerna är vad Gud värderar och älskar! Det är "lån" till Honom själv - bifloder till "Hans nöjes flod." De kommer till sist att erkännas: "Jag försäkrar er: Allt vad ni gjorde för en av dessa mina minsta bröder - det har ni gjort för mig!"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 14 mars 2012

"Själv, så håller jag mig till aposteln Paulus"Återgett ur videon:
Att leva fullt för Kristus kommer inte av en känslomässig upplevelse eller felaktig bibeltolkning. Tvärt om, kommer sann väckelse av att rätt förstå Bibeln i den helige Andes kraft. Det finns mycket pastorer eller predikanter som vill berätta något annat. De har "väckelsemöten" och "gudsupplevelser" på samlingar med uppiskade känslor, stora folkskaror får svara på nedvattnade människocentrerade evangelier och ta "beslut för Kristus."

Själv, så håller jag mig till vad aposteln Paulus sa till Timoteus:

Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.
(2 Timoteusbrevet 4:1-5)

Detta är vårt uppdrag. Att predika Ordet, inte människors idéer. När vi gör det tydligt och träffsäkert, och överger knepen, strategierna, de köttsliga och världsliga metoderna, då kommer Gud och välsignar denna gammalmodiga och "tråkiga" aktivitet, och människor blir verkligt förvandlade, inifrån och ut! De får inte bara en känslomässig och ytlig upplevelse.

Måtte kyrkan vakna och inse, att Guds folk som profeten Hosea sa, går under i bristen på kunskap. Köttsliga män kallar responsen de får från att predika "sökarvänliga" budskap och världsliga filosofier för "religion" och "väckelse" - men egentligen blir Guds folk uppslukade av sekter, dragna vid näbben av fiffelmakare förklädda till predikanter eller ovetande förledda av outbildade pastorer som själva inte gjort allt de kan för att bestå provet som en Guds arbetare som inte behöver skämmas.

Det är upp till oss att ta oss an det svåra uppdraget som individer att rätt dela Guds Ord och inte befinna oss i mängderna som blir bedragna. De goda nyheterna är att vad Gud kallar oss till, kommer Hans nåd och styrka vara mer än tillräcklig!

Men om du är en halvtids, världslig, falsk kristen, så är det sista du vill att utföra ett hårt arbete och studera Guds ord.

(Relaterat)

tisdag 13 mars 2012

Lever du ett liv värdigt evangelium?

Filipperbrevet 1:27-30 Lever du ett liv värdigt evangelium?

Predikan av Omid Pasbakhsh 2012-03-11

söndag 11 mars 2012

Dina svåraste lidanden (John MacDuff, 1818-1895)

Men ske inte min vilja utan din.
(Lukasevangeliet 22:42 SFB)

Var fanns det någonsin en sådan överlåtelse? Jesu liv var ett enda långt martyrskap. Från Betlehems krubba till Golgata kors, fanns knappt ett uppehåll, dessa moln samlades mer mörkt och hotfullt omkring Honom - tills de sprack över Hans hängivna huvud medan Han pressade fram Sitt slocknande rop! Men under hela denna pilgrimsfärd av sorg - kom aldrig någon klagande stavelse ifrån Hans läppar. Det mest lidande av alla lidande liv - levdes i tålig underkastelse.

"Men ske inte min vilja utan din!" var denna underbara Varelses motto! När Han kom in i världen tillkännagav Han sin ankomst på detta sätt: "Se, jag kommer, att göra din vilja, min Gud, är min glädje!" När Han lämnade den, hör vi samma bön med blandad vånda och samtycke: "Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din."

Ah läsare, vad är dina prövningar jämfört med Hans? Vad är krusningarna i ditt tidvatten av olycka, jämfört med vågorna och böljningarna som svepte över Honom! Om Han, Guds felfria Lamm, aldrig "öppnade sin mun," hur kan du klaga? Han led fastän Hans bröst aldrig förmörkats av skulden eller syndens passerande skugga. Dina svåraste lidanden är förtjänta - ja, oändligt mindre än du förtjänar! Blir du frestad att ge efter för hårda misstankar om att Gud egentligen inte är trofast och kärlek, då Han bestämt en särskild prövning? Fråga dig själv - hade Jesus klagat? Om jag skulle försöka kika in i "djupen i Gud," när Han som ett avvant barn, var nöjd med lösningen: "Ja, Fader, detta var din goda vilja!"

"Ja, Fader!" Du arma! "som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst," ta det ord som Din bedårande Återlösare vilade Sitt lidande huvud på: "Fader!" och gör det, som Han gjorde, hemligheten med ditt överlåtande. "Min Fader!" min förbundne Gud! den Gud som inte skonade Jesus! Det kan allt tysta varje knotande ord.

Det sjuka barnet kommer att ta den beskaste medicin från en faders hand. "Denna kalk som Du, O Gud, ger mig att dricka - skulle jag inte dricka den? Låt mig ligga passivt i armarna på Din tuktande kärlek, och jubla i vissheten om att allt det Du bestämt, fast suveränt, är aldrig godtyckligt - utan att det är ett nådefullt 'måste' i allt."

När du dricker djupt ur Hans ljuva ande av undergivenhet, kommer du så kunna möta, ja, även välkomna, ditt svåraste kors, och säga "Ja, Herre, allt är väl - bara för att det är Din välsignade vilja. Ta mig, använd mig, tukta mig - så som det är gott i Dina ögon. Min vilja är besluten till Din vilja. Denna prövning är mörk; jag kan inte se något 'varför' i den - ändå vill jag att Din vilja ska ske - inte min! Min ricinbuske har torkat bort; Jag kan inte se anledningen till en så snabb upplösning av min älskade jordiska boning; mitt sinne och syn frågar förgäves varför dessa löv som ger jordisk vederkvickelse blvit dömda att så tidigt böja sig i dysterhet och sorg. Men det är nog. 'Gud sände maskar!' Jag vill att Din vilja ska ske - inte min!"

O, hur mycket den slagna själen hedrar Gud genom att därför vara tyst mitt i mörka och förbryllande behandlingar, när de inser i dessa, en del av den nödvändiga disciplinen och träningen för en sorglös, syndlös, dödlös värld; när de ser varje prövning som en länk i kedjan - som drar den till himlen, där de vitaste klädnader kommer att finnas vara dem som här döpts i lidande och badats i tårar!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 9 mars 2012

Alla "Tuffa frågor för kristna" och svar

Nu har jag satt ihop en lista över alla "Tuffa frågor för kristna" och svaren.

Tittar man på listan och frågorna så ser man att detta är faktiskt några speciellt tuffa frågor och inte så enkla att svara på rakt av. Jag tror att jag besvarat dem lite annorlunda än vad jag kan tänka mig att många av dessa mäktiga apologeter som finns, skulle svarat... men det är medvetet... Jag har genom mina erfarenheter mer och mer sett behovet av att vid sådana här vågstycken vara ledd av Anden, det är Bibeln Han inspirerat. Min målsättning har här nu alltså varit att besvara med bibliska svar. Och Guds Ord blir ibland/oftast stötande, men det är så det är och ska vara. Det är sant ändå och håller alltid.

Min bön och förhoppning är att frågorna och svaren kan vara till hjälp i att antingen om du är kristen och brottas med dessa frågor, eller behöver hjälp själv och fått liknande frågor i mötet med icke-kristna, eller inför sådana möten, att, som 1 Petr 3:15 uppmanar, alltid vara beredda att svara var och en som begär att ni förklarar. De kan också fungera som en modell för hur man bibliskt besvarar helt andra tuffa frågor; samt vara allmänt informativa om vad Bibeln lär i olika frågor.

För att inte tala om det kanske viktigaste, att du om du läser här men inte är troende, ska få svar på frågor, höra Evangeliet och omvända dig och bli frälst!

1. Varför är Gud maktlös att förlåta dig när du dött?
2. Om Gud accepterade Jesu offer för mänsklighetens synd, varför måste mänskligheten fortfarande straffas för de brott Jesus sonat?
3. Vad är det för poäng med att ge oss fri vilja om vi inte får använda den?
4. Tror du verkligen att du förtjänar att bli torterad?
5. Vad är syftet med Helvetet?
6. Är Bibeln, med de upprepade berättelsena om Guds misslyckanden, verkligen en berättelse om en FULLKOMLIG varelse?
7. Varför ger inte Gud samma grad av bevis som Han gav Thomas?
8. Varför är Gud bara villig att ge extraordinära bevis till vissa människor istället för att ge samma grad av bevis till alla?
9. Om Gud inte vill att vi ska synda, varför gjorde Han så att det känns bra att synda?
10. Var Jesu offer för obetydligt att behaga Gud? Om inte, varför återinför Gud djuroffer?
11. Vad menade Jesus när Han befallde sina efterföljare att föra hit otroende och hugga ner dem inför Hans ögon? (Luk 19:27)
12. Vilka saker skulle vara "omoraliska" eller "onda" om de begicks av Gud?
13. Varför var Gud så motvillig att offra Sig själv för dina synder?
14. Finns en "helvetesstraffmyndighetsålder" och bör man inte i så fall rädda folk genom att döda dem innan de uppnår den åldern?
15. Varför sätter du inte tillbaka kroppsdelar till Guds ära?
16. Vad har Gud inrättat för system som du följer, men som "vilseledda" kristna bortser ifrån, som försäkrar att du följer den sanne Guden, medan andra troende är så lätt vilseledda?
(17 var inte egentligen ställd till kristna så den besvarades ej)
18. Varför tvingade Gud israeliterna att mörda så mycket folk för att ta i besittning det land som Han utlovat åt dem?
19. Skapade Gud Helvetet med förkunskapen och avsikten att tortera mänskligheten? Eller är Han en klantskalle som inte kunde förutse konsekvensen av Sina handlingar?
20. Hur många själar har en chimär, och vad händer med den andra själen?
21. Varför skulle närvaron av någon handikappad ohelga Guds helgedom?
22. Hur kommer du tjäna Gud i Himlen? Vad är syftet med ditt eviga liv?
23. Eftersom minnen och känslor bevisats vara biologiska, vad finns då kvar för själen?
24. Gud vill få äran. Av vem? Varför bryr Han Sig om det?
25. Varför försökte Gud få Adam att välja ett djur som sällskap innan Han bestämde Sig för att skapa en kvinna?
26. Om synd inte kan komma in i Guds närvaro, hur kan Gud och Satan (syndens fader) ha en dialog? (i Jobs bok)
27. Varför dömer vi Gud efter en lägre standard än våra medmänniskor?
28. Vilken anledning har vi till att tro att Himlen kommer bli bättre än Jorden? Skapade Gud Himlen "mer perfekt" än jorden?
29. Vem "designade" den fallna världen?
30. Varför är en begränsad människa (Adam)s handlingar mer kraftfulla än en oändlig Guds handlingar?
31. Historien om Kristi liv skapades eller förskönades med hjälp av redan befintliga historier?
32. Får man tillbaka sin förhud när man återuppstår?
33. Hur kan det vara rättvist att straffa en oskyldig person (Jesus) så att skyldiga kan gå ostraffade, när Ordspråksboken säger att det är en styggelse för Gud?
34. Varför låter Gud händelser äga rum som förstärker tron på falska gudar?
35. Hur kan Jesu död ses som det ultimata offret när andra har lidit lika mycket eller MER än Han gjorde?
36. Varför använder Gud kollektiv bestraffning?
37. Om Gud hör och besvarar bön, vad är då vitsen med att få fler att be Honom att ingripa i samma situation?

onsdag 7 mars 2012

Renhet är viktigt...

Det här videoklippet ska visa på vikten av sexuell renhet och varför lösaktighet är äckligt.Jag vet inte om denna framställning visar på den främsta orsaken, bibliskt sett, till varför det är äckligt. Men det är ju helt klart en del av det...

måndag 5 mars 2012

Efesierbrevet 5:15-24 predikan

Efesierbrevet 5:15-24 Vad låter du dig uppfyllas av: Den Helige Ande eller något annat?

Predikan av Daniel Norén 2012-03-04

http://gibk.se

söndag 4 mars 2012

Vad värdefull denna sanning är! (Arthur Pink, 1886-1952)

Gud är oändligt mäktig och därför är det omöjligt för någon att stå emot Hans vilja, eller motstå att Hans rådslut ska verkställas!

Ett sådant uttalande som detta är väluträknat att göra den förlorade syndaren bestört - men från den troende framkallar den inget annat än lovsång.

Låt oss lägga till ett ord, och se vilken skillnad det gör - Min Gud är oändligt mäktig och därför är det omöjligt för någon att stå emot Hans vilja, eller motstå att Hans rådslut ska verkställas!!

Min Gud är oändligt mäktig! Då "kommer jag inte frukta vad människor kan göra mig!"

Min Gud är oändligt mäktig! Då "kommer jag förtrösta på Honom när jag blir rädd!"

Min Gud är oändligt mäktig! Då "I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, du låter mig bo i trygghet!" Ps 4:9

Ingen är som Jesuruns Gud, han som far fram på himlen till din hjälp, på skyarna i sitt majestät. En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar!
(5 Moseboken 33:26-27 SFB)

Vad värdefull denna sanning är! Här är jag - ett fattigt, hjälplöst, vettlöst "får," ändå är jag säker i Kristi hand! Och varför är jag säker där? Ingen kan plocka mig därifrån - för den hand som håller mig tillhör Guds Son, och all makt i himlen och jorden tillhör Honom!

Jag har ingen egen styrka - världen, köttet och Djävulen är uppradade emot mig - så jag överlämnar mig själv till min Herre Jesu vård och förvar. Och vad är grunden för min tilltro? Hur vet jag att Han kan bevara det som jag överlämnat åt Honom? Jag vet det eftersom Han är Gud Allsmäktig - kungarnas Kung och herrarnas Herre!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 2 mars 2012

Tuffa Frågor För Kristna? - #37

Trettiosjunde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar. 

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

Detta är som sagt trettiosjunde delen i den fortsatta serien och i skrivande stund den sista som vår käre vän azsuperman01 har lagt upp. Han laddade upp den till YouTube den 17:e mars 2011, vilket är efter det att jag påbörjade svaren till serien, och han säger att det varit ett tag sen sist, men han säger inget om att han tänkt sluta. Så vi kanske kan vänta oss nya och tuffa frågor senare? :)Frågan: Om Gud hör och besvarar bön, vad är då vitsen med att få fler att be Honom att ingripa i samma situation?

Hör Gud mer på grupper än individer?

När man ringer 112 så kommer ambulansen/polisen/brandkåren/osv... man behöver inte fler som ringer. Ringer man så vet man även att det är någon som svarar och lyssnar i andra änden, tar emot meddelandet, om man kan få hjälp, och när man får hjälp. Så är det inte när man ber.

Svar: Eller vad är vitsen med bön alls? Vi vet att Gud är allsmäktig och suverän och kan ge oss allt. Gud vet vad vi behöver redan innan vi ber om det. (Matt 6:8) Ändå har Han bestämt att bön ska äga rum. I Sin suveränitet så har Gud alltså både bestämt bönesvaren men också bönerna!

Att be till Gud är sedan inte heller samma sak som att ringa ett larmnummer eller för att vi bara ska få saker. Visst, när vi hamnar i vissa situationer så kan vi vända oss till Gud och förtrösta på Honom men det betyder inte att Han alltid ska ingripa, eller att Han är bunden att besvara allt, utan det betyder att vi alltid ska förtrösta på Honom, vad som än händer. Bön till Gud är att åkalla och ha gemenskap med Gud och tillbe, prisa och tacka Honom, och genom det även att låta Honom veta våra bekymmer och önskningar (Fil 4:6). Ju mer vi önskar något desto mer kommer vi att be till Gud om det och desto fler kommer vi att vilja få med att be till Gud om det. Gud är dock som sagt inte bunden att besvara eller ingripa i situationen. Vi vet inte om Han tänker göra det eller ej men fram tills dess så får vi be Honom om det.