Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 4 februari 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #11

Elfte delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)Frågan: Vad menade Jesus när Han befallde sina efterföljare att föra hit otroende och hugga ner dem inför Hans ögon? (Luk 19:27)

azsuperman01 berättar även att han känner till det vanliga svaret om att detta inte är Jesus som talar utan det är en liknelse där det är en kung som säger såhär om de som inte vill ha honom som kung. Men vår ateistiske vän tycker inte riktigt att det är ett bra svar eftersom kungen i liknelsen föreställer Jesus. Så han tycker ändå att vad Jesus säger genom denna liknelse är att vi ska döda alla otroende.

Mitt svar är att azsuperman01 inte förstår att resten också är en liknelse. Hela liknelsen börjar vid vers 11. Orden om att döda de som inte vill ha kungen som kung över sig (vers 27, sista versen i liknelsen) är också liknelser som ska likna domen. ska de som förkastade Evangeliet att få sitt straff.

Just nu i liknelsen är vi i vers 13. Jesus har gett oss en pund var som vi ska göra affärer med tills Han kommer tillbaka. Detta handlar inte om att vi ska döda alla otroende, utan vi har fått höra Evangeliet om Guds nåd och frälsning. När Han kommer tillbaka ska Han se vad vi gjort med det. Det kommer visa sig vad vi gör med den pengen, om vi gjort affärer med dem eller bara gömt den undan i en duk. Har vi hört, och lytt Evangeliet och levt efter Hans bud, eller ej?

En av befallningarna Han gett oss är Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. (Mark 16:15) Inte gå ut i hela världen och döda alla, som vår ateistiske vän vill påstå. Och vers 16: Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Men att personen blir fördömd betyder inte att vi dödar dem, utan det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. (2 Tess 1:7-10)

Bibelkommentatorn Matthew Henry (1662-1714) om Luk 19:27 (översatt):
Detta gäller alla andra som kvarstår i sin otro, och otvivelaktigt kommer att gå under i den. Notera att: Yttersta förstörelse säkerligen kommer att bli vad alla Kristi fiender får tilldelat sig; på hämndens dag kommer de alla att föras fram. och huggas ner inför honom. För hit dem, för att bli ett skådespel för helgon och änglar; se Jos 10:22, Jos 10:24. För hit dem, så att de får se Kristi härlighet och glädje och hans efterföljare, som de hatat och förföljt. För hit dem, för att få sina löjliga ursäkter tillbakavisade, och få en dom avkunnad enligt vad de förtjänat. För hit dem, och hugg ner dem inför mina ögon, som Agag inför Samuel [1 Sam 15:33]. Den Frälsare som de ringaktat kommer att stå intill, och inte gå emellan för deras skull. De som inte vill att Kristus ska härska över dem kommer att ses och behandlas som hans fiender. Vi är beredda att tro att ingen är en Kristi fiende förutom kristendomens förföljare, eller åtminstone de som hånar; men du ser att de som ogillar frälsningsvillkoren, inte vill underkasta sig Kristi ok, utan vill vara sina egna herrar, kommer att räknas som det. Lägg märke till att: De som inte vill bli styrda av Kristi nåd oundvikligen kommer bli förstörda av Kristi vrede.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar